Jak bardzo dzisiejszy świat

potrzebuje Bożego Miłosierdzia...

„Papież Jan Paweł II o Miłosiernej Miłości Bożej”. Źródło: YouTube.

„Nie budujcie mi pomników. Zróbcie coś dobrego dla ludzi.”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

"BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA!"

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

 
Kliknij na powyższy, czerwony przycisk i poznaj szczegóły Projektu.
 


Każdy człowiek jest umiłowanym dzieckiem Boga.

Każdy człowiek ma prawo do życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Każdy człowiek, niezależnie od jego pochodzenia, narodowości, rasy i koloru skóry, wyznawanej religii i światopoglądu, wykształcenia i wykonywanej pracy, zdolności intelektualnych i fizycznych - ma prawo do godnego życia.

„Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest niechcianym, porzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby…”
- MATKA TERESA Z KALKUTY -

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać — oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go — jako swój żywy obraz — do udziału w Jego panowaniu nad światem”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

(Evangelium vitae)


„Wiele razy powtarzam - i jestem tego pewny - że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. (...) Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? (...) Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego."

„Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: "naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości". [Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie,
bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości.]”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


„Otóż to właśnie ma dziś miejsce także na scenie polityki i państwa: pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: „prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny. Państwo nie jest już „wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, ale przekształca się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych i starców, w imię pożytku społecznego, który w rzeczywistości oznacza jedynie interes jakiejś grupy.”

„72. W ciągłości z całą Tradycją Kościoła pozostaje także nauczanie o koniecznej zgodności prawa cywilnego z prawem moralnym, jak to przedstawia cytowana Encyklika Jana XXIII: „Władzy rozkazywania domaga się porządek duchowy i wywodzi się ona od Boga. Jeśli więc sprawujący władzę w państwie wydają prawa względnie nakazują coś wbrew temu porządkowi, a tym samym wbrew woli Bożej, to ani ustanowione w ten sposób prawa, ani udzielone kompetencje nie zobowiązują obywateli (...). Wtedy w rzeczywistości kończy się władza, a zaczyna potworne bezprawie”95. Takie też jest jednoznaczne nauczanie św. Tomasza z Akwinu, który pisze między innymi: „Prawo ludzkie jest prawem w takiej mierze, w jakiej jest zgodne z prawym rozumem, a tym samym wypływa z prawa wiecznego. Kiedy natomiast jakieś prawo jest sprzeczne z rozumem, nazywane jest prawem niegodziwym; w takim przypadku jednak przestaje być prawem i staje się raczej aktem przemocy”96. A w innym miejscu: „Każde prawo ustanowione przez ludzi o tyle ma moc prawa, o ile wypływa z prawa naturalnego. Jeśli natomiast pod jakimś względem sprzeciwia się prawu naturalnemu, nie jest już prawem, ale wypaczeniem prawa”97.”

 

„(…) gdy prawo cywilne dopuszcza przerywanie ciąży i eutanazję, już przez ten sam fakt przestaje być prawdziwym prawem, moralnie obowiązującym.”

 

„Przerywanie ciąży i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne.”

 

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II –

(Evangelium Vitae)PAN BÓG powiedział:

«To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»
- BÓG -

(Mt 17, 5)
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
- JEZUS -

(Mk 1, 15)Największe przykazanie.

PAN JEZUS powiedział:

«Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Nie ma innego przykazania większego od tych»

- JEZUS –

(Mk 12, 29-31)

 


«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem»

- JEZUS –

(J 15, 12)


 

„Pytały GO tłumy: "Cóż więc mamy czynić?

ON im odpowiadał:

<<Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni>>”

- JEZUS -

(Łk 3, 10)

 

 

„Pomoc bliźniemu wynika z więzi ludzi z BOGIEM. To co mamy, mamy od niego. Kocha on wszystkich ludzi. Dlatego JEZUS powiedział:

<<Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!>>

- JEZUS -

(Mt 10, 8)<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>> 

- JEZUS -
(Mt 5,7)

 


MATKA BOŻA
 powiedziała:

<<Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie>> mój SYN

- MATKA BOŻA -

(J 2, 5)
„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Miłosierdzie Boże — owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”.

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

(Kraków Łagiewniki, 7 czerwca 1997r.)NIE TYLKO PAMIĘTAJMY I WSPOMINAJMY, ALE NA NOWO PODEJMUJMY ORAZ PRZEKAZUJMY

DZIEDZICTWO I PRZESŁANIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II PRZYSZŁYM, MŁODYM POKOLENIOM!


Pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat, zmienił Polskę, zmienił Kościół. Jan Paweł II pozostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo, które mamy obowiązek wciąż na nowo podejmować oraz przekazywać kolejnym, młodym pokoleniom. Dziedzictwo Jana Pawła II trzeba odczytywać od pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, podczas, której Jan Paweł II wołał:  

„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”

- właśnie tej naszej Ziemi, do ostatniego przesłania Jana Pawła II na polskiej ziemi w roku 2002, które było swoistym podsumowaniem, a zarazem duchowym testamentem Jana Pawła II, który nam pozostawił, poprzez odwołanie się do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA:

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. 

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732). 

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Boże Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Swoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka,
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

(Fragment Homilii wygłoszonej 17 sierpnia 2002 r. podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach).


FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

Jest "OWOCEM” „Światowych Dni Młodzieży Rio de Janeiro 2013r.”, które odbyły się w „ROKU WIARY” oraz „Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016r.”, które odbyły się w „ROKU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”. "OWOC" ten zrodził się głęboko w sercu człowieka (Wolontariusza Światowych Dni Młodzieży) na "POLU MIŁOSIERDZIA" ("CAMPUS MISERICORDIAE") podczas Wydarzeń "Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016r.", w ROKU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO; w ROKU 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI i rozpoczął swoją Misję 13 maja 2017 r. w sercu Polski - w środowisku PARAFII i SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Warszawie,

w 100. ROCZNICĘ OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE;

w 100. ROCZNICĘ „MI” (ZAŁOŻENIA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ);

w ROKU JUBILEUSZOWYM 300-LECIA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE;

w ROKU JUBILEUSZOWYM 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W GIETRZWAŁDZIE I 50. ROCZNICY KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ KORONAMI PAPIESKIMI;

w ROKU I. ŚWIATOWEGO DNIA UBOGIEGO.

Jest wotum wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Dzieło Światowych Dni Młodzieży oraz za cały Pontyfikat Papieża Polaka, który zmienił świat, zmienił Polskę, zmienił Kościół. Za naukę i słowa, szczególnie za te, kierowane do młodych podczas Wydarzeń "ŚDM" oraz podczas innych spotkań, a które pozostały do dziś w naszych umysłach i sercach: "Nie lękajcie się...!". Za to, że zawsze szukał nas, młodych i w nas pokładał swoją nadzieję: ”Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!" ; „Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje Was!” oraz za to, że zawsze prowadził nas do JEZUSA CHRYSTUSA przez MARYJĘ. Jan Paweł II pozostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo, Pontyfikat, który mamy obowiązek wciąż na nowo podejmować oraz przekazywać kolejnym, młodym pokoleniom!

"SZUKAŁEM WAS, A TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE I ZA TO WAM DZIĘKUJĘ"
- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


Jest "żywym pomnikiem" Jana Pawła II.

Jest podziękowaniem dla Ojca Świętego Franciszka za Jego Pontyfikat, za „dar spulchniania gleby naszych serc” poprzez Jego naukę i słowa wypowiedziane na Wydarzeniach "Światowych Dni Młodzieży" w Rio de Janeiro, które ponownie zachęciły młodych do odważnego pójścia za głosem wiary i niesienia jej na krańce świata, do pójścia za JEZUSEM, byśmy byli jego uczniami i misjonarzami oraz świadkami EWANGELII, byśmy byli prawdziwymi „atletami Chrystusa”"Drodzy przyjaciele, nie zapominajcie: jesteście polem wiary! Jesteście atletami Chrystusa! Jesteście budowniczymi piękniejszego Kościoła i lepszego świata. Wznieśmy nasze oczy do Najświętszej Maryi Panny. Ona pomaga naśladować Jezusa, daje nam przykład poprzez swoje „tak” powiedziane Bogu: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!” (Łk 1, 38).

 Za naukę i słowa, wypowiedziane na Wydarzeniach "Światowych Dni Młodzieży" w Krakowie, które zasiały w sercach młodych „ziarna miłosierdzia”, słowa, które obudziły w nas odwagę do naśladowania JEZUSA, odwagę zdecydowania się na zamianę „wygodnej kanapy” na parę butów, które pomogą iść po drogach o jakich nam się nigdy nie śniło, ani nawet, o jakich nie myśleliśmy:

„Aby naśladować Jezusa, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą iść po drogach, o jakich wam się nigdy nie śniło, ani nawet, o jakich nie myśleliście, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując 'szaleństwo' naszego Boga, który uczy nas spotkania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest samotny.”


Jest Organizacją pozarządową powołaną, aby jednoczyć wszystkich ludzi młodych, wszystkich wolontariuszy "ŚDM" i ludzi przybywających na Wydarzenia "ŚDM" oraz wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku, ale „MŁODYCH DUCHEM" z całego świata, którzy: 

 - pragną iść za JEZUSEM, iść na cały świat i głosić EWANGELIĘ, docierając do każdego zakątka na Ziemi, do każdego człowieka ( szczególnie do tych ludzi, którzy jeszcze nie znają i nie kochają JEZUSA CHRYSTUSA ); wypełniać UCZYNKI MIŁOSIERDZIA względem bliźnich; iść i nieść DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych; 

- pragną z WOLĄ I MOCĄ BOŻĄ "ZMIENIAĆ ŚWIAT” na lepszy.

„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!>>”
- JEZUS -

(Mk 16,15)


<<Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni>>”

- JEZUS -

(Łk 3, 10)<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7) „ŚDM” W TRZECH ROZWINIĘCIACH:

„ŚDM” – Świat Dobro Miłosierdzie
„ŚDM” – Światowe Dni Młodzieży
„ŚDM” – Świadomość Dobro Miłosierdzie„MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

Te trzy słowa - skierowane są do wszystkich ludzi na Ziemi a zarazem do każdego z osobna, jako apel, abyśmy wszyscy razem, 

z WOLĄ I MOCĄ BOŻĄ "ZMIENILI ŚWIAT” na lepszy.

Świat pełen POKOJU,

Świat pełen DOBRA,

Świat pełen MIŁOŚCI,

Świat pełen MIŁOSIERDZIA,

Świat bez głodu i ubóstwa, cierpienia niewinnych i bezbronnych,

Świat bez wojen, prześladowania i terroryzmu.

TYLKO BÓG MOŻE UCZYNIĆ RZECZY, KTÓRE PO LUDZKU WYDAJĄ SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE 

<<U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe>>
- JEZUS -


„Szukałem was, młodzi – a w was szukałem nadziei na lepsze jutro, lepszy świat. Bez wojen i nienawiści”.

  „WSPÓLNIE BUDUJMY LEPSZY ŚWIAT”

„(…) bo świat pilnie i bezzwłocznie potrzebuje wielkiego, profetycznego znaku braterskiej miłości! Nie wystarczy bowiem mówić o Jezusie! Trzeba Go jeszcze uczynić <<widocznym>> przez wymowne świadectwo swojego życia!”. 

„Jeżeli człowiek... idzie razem z Bogiem, potrafi zmienić świat. Powtarzam wam dzisiaj: aby uczynić świat lepszym, starajcie się przede wszystkim zmienić samych siebie poprzez częste przystępowanie do sakramentu pokuty i ścisłe utożsamianie się z Chrystusem w Eucharystii”. "PRZEMIENIAJCIE ŚWIAT ZGODNIE Z PLANEM BOŻYM"

"Żyjąc w sercu zmieniającego się świata, w którym utrzymują się i pogłębiają sytuacje niesprawiedliwości i dotkliwego cierpienia, jesteście powołani do chrześcijańskiego odczytywania faktów i zjawisk historycznych i kulturowych. Macie przede wszystkim wnosić światło i nadzieję we współczesne społeczeństwo. Nie pozwólcie się zwieść łatwemu optymizmowi, ale pozostańcie wiernymi świadkami Boga, który na pewno miłuje ludzkość i udziela jej niezbędnej łaski, aby mogła skutecznie budować lepszy świat, bardziej sprawiedliwy i wrażliwy na godność każdej ludzkiej istoty. Wydaje się, że wyzwanie, jakie współczesne społeczeństwo stawia przed wiarą, jest właśnie takie: nie należy ulegać skłonności do czarnowidztwa i pesymizmu, ale wskazywać możliwe i realistyczne drogi odkupienia, wyzwolenia i nadziei (…)”. 

„W formacji uczącej rozeznawania woli Bożej nie można zapominać, że fundamentem każdego ludzkiego zamysłu jest i pozostaje Jezus Chrystus. Misją instytutów świeckich jest «przepajać społeczeństwo nowymi energiami Królestwa Chrystusowego, dążyć do przemiany świata od wewnątrz mocą Błogosławieństw» (Vita consecrata, 10). Wiara uczniów staje się w ten sposób duszą świata, jak to trafnie ujmuje «List do Diogneta», wywołuje proces odnowy kulturowej i społecznej, który należy oddać do dyspozycji ludzkości. Im bardziej ludzkość jest oddalona i oderwana od ewangelicznego orędzia, tym donośniej i bardziej przekonująco powinno rozbrzmiewać przepowiadanie prawdy o Chrystusie i o człowieku w Nim odkupionym”.

 

„UMOCNIENI PRAWDĄ, BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT”

 

„Przyszłość ludzkości i Kościoła idzie przez rodziny, które żyją Ewangelią i przekazują ją (...), bowiem w domu rodzinnym rozpoczyna się budowa lepszego świata”. 

„Przybywam do Denver, aby słuchać zgromadzonych tu młodych ludzi oraz doświadczyć ich nieugaszonego pragnienia życia. Każdy kolejny Światowy Dzień Młodzieży był potwierdzeniem ich otwartości na wartość życia jako daru. Pragną oni nań odpowiedzieć poprzez walkę o lepszy świat dla siebie i dla bliźnich. Sądzę, że dobrze wyrazimy najgłębsze aspiracje młodych, jeżeli powiemy, że oczekują oni od społeczeństwa - a zwłaszcza przywódców państw i wszystkich, którzy decydują o losach narodów - uznania siebie za pełnoprawnych partnerów w budowie świata bardziej godnego człowieka, bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Proszę, aby pozwolono im wnieść w to dzieło wkład ich własnych idei i energii”. 

„Wyrażam uznanie katolikom świeckim, którzy na co dzień dbają o dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego czy to w rodzinie, czy przy warsztacie pracy, we wszystkich okolicznościach życia, zwłaszcza tam, gdzie w społeczności są jeszcze napięcia i gdzie nie ma wzajemnej zgody. Wszędzie tam budują Królestwo Boże, to znaczy nowy lepszy świat, w którym panuje prawda, sprawiedliwość, miłość i pokój”.


Jan Paweł II bardzo często, i ze smutkiem, mówił o naszych braciach i siostrach cierpiących głód i ubóstwo. 

Prosił, aby wszyscy uczniowie JEZUSA pomagali najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom na całym świecie.


 „(…) Dla ucznia Chrystusa ubogi jest bratem, którego ma przyjąć i kochać, a nie kimś obcym, komu poświęca się okazjonalnie trochę czasu i uwagi. (…) Ubodzy są także naszymi «nauczycielami»; pomagają nam zrozumieć, kim my wszyscy jesteśmy przed Bogiem: żebrakami proszącymi o miłość i zbawienie”.

 

„Wielkie problemy współczesnego świata - wojny, terror, narastające zadłużenie najbiedniejszych państw, epidemie, głód, ubóstwo – niosą nieustannie, zagrożenie dla pokoju, rażącą niesprawiedliwość i zniewolenie całych narodów”.

 

W czasach, ”gdy „kultura śmierci” chce zdominować „kulturę życia”, zadaniem wiernych jest posługa miłości, która nakazuje troszczyć się o bliźniego, jako o osobę, którą Bóg powierzył naszej odpowiedzialności”.

 

„Jest to naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem miłości, nieść pomoc na miarę naszych sił tym, którzy jej oczekują. Mówi Chrystus: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). «Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili» (Mt 25, 45). Potrzeba więc naszego chrześcijańskiego dzieła, naszej miłości, aby Chrystus obecny w braciach nie cierpiał niedostatku”.

 

„(…) ubóstwo, zwłaszcza, gdy przeradza się w nędzę, staje się zagrożeniem dla pokoju. Miliony dzieci, kobiet i mężczyzn cierpią codziennie głód, pozbawione pewności jutra i zepchnięte na margines społeczny. Sytuacje te głęboko uwłaczają ludzkiej godności i przyczyniają się do powstawania napięć społecznych".

"(…) rosnąca przepaść między bogatymi a biednymi podważa walkę z ubóstwem, niszcząc nasze gospodarki i napędzając powszechny gniew na całym świecie”.

 

„(…) świata sprawiedliwości i pokoju nie można zbudować tylko słowami, ani też nie mogą dokonać tego siły zewnętrzne: trzeba go pragnąć, trzeba, by był on wynikiem wkładu wnoszonego przez wszystkich ludzi”.

„Nie będziemy mogli żyć w pokoju ani nasze serca nie zaznają pokoju, dopóki godność wszystkich ludzi nie będzie szanowana. Solidarność z wszystkimi ludźmi jest naszą powinnością. Pokój nie zapanuje, jeżeli my wszyscy — a zwłaszcza wy, dyplomaci — nie podejmiemy starań o to, by każdy człowiek na ziemi był szanowany. Tylko pokój pozwala żywić nadzieję na przyszłość. Dlatego też wasza misja ma służyć tworzeniu braterskich relacji między poszczególnymi ludźmi i całymi narodami”.

„Głód i niedożywienie, spotęgowane rosnącą nędzą, są poważnym zagrożeniem dla pokojowego współistnienia ludów i narodów”. 

„Świat nie może pozostać głuchy na błagania ludzi, którzy proszą o jedzenie potrzebne do przeżycia!” 

„(…) potrzebna jest dziś nowa <<wyobraźnia miłosierdzia>>, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie był odczuwany, jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” 

 „Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim”. 

„Wszelkimi siłami walczcie z nędzą i głodem”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -"Pocieszając tych, którzy cierpią, będziemy w stanie zbudować lepszy świat".

- PAPIEŻ FRANCISZEK II -

 

"JEZUS WZYWA CIĘ, BYŚ ZOSTAWIŁ SWÓJ ŚLAD W ŻYCIU,

ŚLAD, KTÓRY NAZNACZYŁBY TWOJĄ HISTORIĘ I HISTORIĘ WIELU INNYCH.

ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT, TRZEBA WSTAĆ Z KANAPY.

WSTAŃCIE Z KANAPY I IDŹCIE ZMIENIAĆ ŚWIAT!"

- PAPIEŻ FRANCISZEK –

 


CELEM
FUNDACJI
  ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

- jest prowadzenie działalności w zakresie: zwalczania głodu i ubóstwa, ochrony zdrowia, rozwoju edukacji i oświaty, rozwoju ewangelizacji w duchu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na obszarze całego świata, w szczególności na terenie kontynentu Afryki.

 MISJA

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

- oparta jest na nauczaniu, słowach i prośbach naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA, zapisanych na kartach EWANGELII;

- oparta na słowach i prośbach zawartych w Orędziach MATKI BOŻEJ podczas JEJ Objawień na całym świecie;

- oparta na słowach św. Siostry Faustyny Kowalskiej, zapisanych w Jej „DZIENNICZKU”;

- oparta na nauczaniu, słowach i prośbach naszego Wielkiego Polaka, Papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II (obecnie naszego Wielkiego Świętego);

- oparta na nauczaniu, słowach i prośbach naszych obecnych Papieży: emerytowanego Papieża, Ojca Świętego Benedykta XVI oraz Papieża, Ojca Świętego      Franciszka.

Pragniemy głosić EWANGELIĘ przez niesienie DOBRA, MIŁOŚCI, POKOJU, MIŁOSIERDZIA i POMOCY najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - w szczególności na terenie kontynentu Afryki), 
w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.

 

W dniu 27 kwietnia 2019r. w WIGILIĘ ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach, po MODLITWIE w “GODZINIE MIŁOSIERDZIA” i “KORONCE do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, odprawiona została dla nas MSZA ŚWIĘTA POSŁANIA, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Zając - Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Krakowskiej.

Dzień 27 kwietnia 2019r. to dzień, w którym obchodziliśmy 5. rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. W tym samym miesiącu, 16 kwietnia 2019r. obchodziliśmy 75. rocznicę poświęcenia "ŁASKAMI SŁYNĄCEGO OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO" w SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach.

Tego dnia zostały poświęcone również małe "KRZYŻE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO". Pragniemy, aby te "KRZYŻE", jako "MAŁE ISKIERKI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO" dotarły na każdy kontynent - do każdego kraju na świecie i tam pozostały, niosąc ludziom i światu MIŁOSIERDZIE BOŻE

" (...) Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732). 

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! "

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II - 

NIECH BÓG NAS PROWADZI!

 CO KILKA SEKUND NA ŚWIECIE UMIERA Z GŁODU JEDNO DZIECKO!

KAŻDEGO ROKU UMIERA 11 MILIONÓW DZIECI!

WIĘKSZOŚĆ Z NICH NIE DOŻYWA 5 ROKU ŻYCIA!

 

KAŻDEGO DNIA UMIERA Z GŁODU PONAD 30 000 DZIECI.

OK. 900 MILIONÓW LUDZI NA ŚWIECIE CIERPI Z POWODU GŁODU.

Z KAŻDYM ROKIEM LICZBA LUDZI CIERPIĄCYCH GŁÓD ROŚNIE W DZIESIĄTKACH MILIONÓW.

 

60% NIEDOŻYWIONYCH LUDZI MIESZKA NA OBSZARACH DOTKNIĘTYCH WOJNĄ.

JEMEN, NIGERIA, SOMALIA I SUDAN POŁUDNIOWY TO ZALEDWIE

CZTERY KRAJE, GDZIE ŚMIERCIĄ GŁODOWĄ ZAGROŻONYCH JEST OK. 30 MILIONÓW LUDZI.

SYTUACJA DZIECI W TYCH NAJUBOŻSZYCH KRAJACH JESZCZE NIGDY

NIE BYŁA TAK TRAGICZNA JAK DZISIAJ!

KILKULETNIE DZIECI WAŻĄ TYLE, CO NIEMOWLĘTA. TU POMOC MUSI BYĆ

UDZIELONA NATYCHMIASTOWO, INACZEJ DZIECIOM GROZI ŚMIERĆ.

WIĘKSZOŚĆ MIESZKAŃCÓW ŻYJE PONIŻEJ GRANICY UBÓSTWA, CZYLI ZA MNIEJ NIŻ 2 ZŁ. DZIENNIE.

 

ZMIANY KLIMATYCZNE SPOWODOWANE EMISJĄ CO2 I ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA, POTWORNE SUSZE I POWODZIE POZBAWIAJĄ MILIONY LUDZI JAKIEJKOLWIEK MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA POŻYWIENIA I DOSTĘPU DO CZYSTEJ WODY PITNEJ.

 

PRAWIE 1 MILIARD LUDZI NA ŚWIECIE NIE MA DOSTĘPU DO CZYSTEJ WODY.

BRAK JEDZENIA, BRAK CZYSTEJ WODY DO PICIA I KORZYSTANIE Z ZANIECZYSZCZONYCH

ŹRÓDEŁ WODY POWODUJE NIEDOŻYWIENIE, I BARDZO POWAŻNE CHOROBY.

LUDZIE GINĄ Z FIZYCZNEGO WYCIEŃCZENIA I BRAKU NADZIEI...

 

KAŻDEGO DNIA PONAD 950 DZIECI UMIERA NA CHOROBY BIEGUNKOWE SPOWODOWANE BRAKIEM DOSTĘPU DO CZYSTEJ WODY I SANITARIATÓW.

 

KAŻDEGO DNIA DZIECI UMIERAJĄ NA NASZYCH OCZACH!

DLACZEGO TAK JEST?! SKORO NA ŚWIECIE MAMY WYSTARCZAJĄCĄ ILOŚĆ JEDZENIA,

ŻEBY WYKARMIĆ WSZYSTKICH!

W DZISIEJSZYCH CZASACH POTRAFIMY LECZYĆ CHOROBY, POTRAFIMY LECZYĆ NIEDOŻYWIENIE, POTRAFIMY BUDOWAĆ STUDNIE, POTRAFIMY I MAMY WARUNKI DO WYTWARZANIA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI, NOWE TECHNOLOGIE POZWALAJĄ NAM SPRAWNIEJ NIEŚĆ POMOC POTRZEBUJĄCYM, POTRAFIMY NAPRAWDĘ WIELE!

 

NIE MOŻEMY POZWOLIĆ NA TO, ABY ŚWIAT NADAL BIERNIE SIĘ TEMU PRZYGLĄDAŁ!

ONI WCIĄŻ CZEKAJĄ NA NASZĄ POMOC, LECZ NADZIEJA NA LEPSZE JUTRO,

GAŚNIE W ICH OCZACH Z KAŻDYM DNIEM!

 

WYDAJEMY MILIARDY NA ZBROJENIA, ZAMIAST DĄŻYĆ DO POKOJU. WYDAJEMY MILIARDY NA NOWE TECHNOLOGIE, DZIĘKI KTÓRYM MOŻEMY WIEŚĆ WYGODNE ŻYCIE. WYDAJEMY MILIARDY NA PODBÓJ KOSMOSU, SZUKAMY WODY NA MARSIE, SZUKAMY ŻYCIA NA INNYCH PLANETACH, A NIE POTRAFIMY ZADBAĆ O TE, TU NA ZIEMI!

 

TYM CZASEM NASI BRACIA I SIOSTRY UMIERAJĄ

Z GŁODU, NIE MAJĄC KROMKI CHLEBA I CZYSTEJ WODY DO PICIA!

 

ZNANE I UCZCIWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ROBIĄ CO W ICH MOCY, ABY RATOWAĆ ICH ŻYCIE. ALE NIESTETY BRAKUJE NAM ŚRODKÓW, ABY WYKORZENIĆ CAŁKOWICIE GŁÓD I UBÓSTWO!

 

TO SIĘ MUSI ZMIENIĆ! 

 „ŚWIAT NIE MOŻE POZOSTAĆ GŁUCHY NA BŁAGANIA LUDZI, KTÓRZY PROSZĄ O JEDZENIE POTRZEBNE DO PRZEŻYCIA!”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


Brak dostępu do czystej wody w bardzo wielu miejscach świata jest 

„OGROMNĄ HAŃBĄ DLA LUDZKOŚCI"

- PAPIEŻ FRANCISZEK -


prev next
 


A TAK MOŻE ZMIENIĆ SIĘ ICH ŚWIAT, DZIĘKI TWOJEJ POMOCY, DZIĘKI TWOJEJ MIŁOŚCI!
prev next

„Nie wystarczy dawać ubogim z tego, co zbywa, ale potrzebna jest « pomoc do włączenia się w proces rozwoju i gospodarczego i cywilizacyjnego [okazywana] całym Narodom, które są z niego wykluczone czy pozostawione na uboczu. Stanie się to możliwe nie tylko dzięki wykorzystaniu dóbr, które istnieją w nadmiarze, a które nasz świat wytwarza w obfitości, ale gdy zmienione zostaną style życia, modele produkcji i konsumpcji, utrwalone struktury władzy, na których opierają się dziś społeczeństwa ».”

Apel do młodych

„Pragnę zakończyć to Orędzie pokoju specjalnym apelem do was, młodzieży całego świata, którzy jesteście przyszłością rodzaju ludzkiego i żywymi kamieniami na budowę cywilizacji miłości. Zachowuję w sercu wspomnienie spotkań z wami podczas niedawnego Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie, które wzbudziły wiele wzruszeń i nadziei. Wasze uczestnictwo było radosne, świadome, napawające optymizmem. Wasza energia i żywotność, wasza miłość do Chrystusa pozwoliła mi dostrzec jaśniejszą i bardziej ludzką przyszłość świata.

Doświadczenie waszej bliskości budziło we mnie uczucie głębokiej wdzięczności Bogu, który pozwolił mi kontemplować – poprzez wielobarwną mozaikę waszych języków, różnych kultur, obyczajów i mentalności – cud powszechności Kościoła, jego katolickości, jego jedności. Dzięki wam mogłem podziwiać zachwycające zjawisko zespolenia różnic w jedności tej samej wiary, nadziei i miłości, co było niezwykle wymownym wyrazem wspaniałej rzeczywistości Kościoła – Chrystusowego znaku i narzędzia zbawienia świata oraz jedności rodzaju ludzkiego.10 Ewangelia wzywa was, byście odbudowali ową pierwotną jedność ludzkiej rodziny, której źródłem jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.

Droga młodzieży wszystkich języków i kultur, czeka was zadanie wzniosłe i porywające: macie być ludźmi, którzy potrafią okazywać solidarność, zachowywać pokój i miłować życie w postawie szacunku dla wszystkich. Bądźcie twórcami nowej ludzkości, w której wszyscy bracia i siostry, należący do jednej rodziny, będą mogli nareszcie żyć w pokoju!”

  - PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -„ABYŚCIE UMIELI ZDAĆ SPRAWĘ Z NADZIEI, KTÓRA JEST W WAS”

„(…) Apostoł mówi: „młodzi, jesteście mocni” — trzeba tylko, ażeby <<nauka Boża trwała w was>>. Wtedy jesteście mocni: potraficie sięgnąć do ukrytych mechanizmów zła, do jego korzeni — zdołacie stopniowo przemienić świat, przeobrazić go, uczynić bardziej ludzkim, bardziej braterskim — i równocześnie: bardziej Bożym. Nie można bowiem odrywać świata od Boga i przeciwstawiać go Bogu w sercu człowieka. I nie można człowieka odrywać od Boga i przeciwstawiać go Bogu. Jest to bowiem przeciwko naturze świata i przeciwko naturze człowieka — przeciwko wewnętrznej prawdzie, która konstytuuje całą rzeczywistość. Serce ludzkie naprawdę jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu — te słowa wielkiego Augustyna nie tracą nigdy na swojej aktualności (…)”. 

„(...) W tym właśnie dniu Biskup Rzymu modli się wspólnie z Wami za wszystkich Młodych na całym świecie, za każdą i za każdego. Modlimy się we wspólnocie Kościoła, abyście - na tle trudnych czasów, w jakich żyjemy - <<umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was>>: tak, właśnie Wy, gdyż od Was zależy przyszłość, od Was zależy kres tego tysiąclecia i początek nowego. Nie trwajcie w bezczynności, podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie (…)” 

„(…) A modląc się tak w wielkiej młodzieżowej wspólnocie całego Kościoła i wszystkich Kościołów, mamy przed oczyma Maryję, która towarzyszy Chrystusowi u początku Jego posłannictwa wśród ludzi. Jest to Maryja z Kany Galilejskiej, która wstawia się za młodymi, za nowożeńcami, gdy na przyjęciu ślubnym zabrakło wina dla gości. Wówczas też Matka Chrystusa wypowiada te słowa do obecnych tam ludzi, którzy służyli w czasie przyjęcia: <<zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie>> On — Chrystus. Powtarzam te słowa Bogarodzicy i skierowuję je do Was, do Młodych, do każdego i każdej: <<cokolwiek Chrystus wam powie, to czyńcie>>. I błogosławię Was w Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen”.

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -„Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.

Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń…”.

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

 

„Światu (…) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię, jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław, czy Maksymilian Maria Kolbe (…), którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą”.

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych, na chwałę imienia Bożego! (Tertio millennio adveniente.)

Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości!

Nie lękajcie się być świętymi!

Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny Teledysk ŚDM Kraków 2016 [Official Music Video]. Źródło: YouTube.

 

„Ślad” - Łukasz Buksa OFM & Ks. Jakub Bartczak & Promyczki Dobra. Źródło: YouTube.