- DARowizna -


PRZEKAŻ
DARowiznę - PODARUJ
"KROPLĘ NADZIEI"!

Twoja DAROWIZNA wesprze realizację poszczególnych CELÓW w rozpoczętych PROJEKTACH MISYJNYCH MISJONARZY, dzięki temu bezpośrednio pomożesz najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.

ZAPEWNIJ GODNE ŻYCIE BLIŹNIEMU TWEMU

W „OCEANIE POTRZEB” – każda „KROPLA” ratuje życie i „ZMIENIA ICH ŚWIAT” na lepszy!

Każda "KROPLA NADZIEI"  = 1zł. Podaruj tyle "KROPEL NADZIEI" na poniższe konto Fundacji w ramach stałego, miesięcznego zlecenia, na ile pozwalają Ci Twoje możliwości np: 
równowartość jednego sms-a charytatywnego = 2,50 zł.;
1 zł. na każdy z 5 filarów pomocy = 5,00 zł.;
"końcówkę Twojego wynagrodzenia" (np: 3523,15 = 23,15 zł.);
tyle, ile podpowiada Ci Twoje własne serce, aby podzielić się ze szczerego serca z tymi, którzy czekają na naszą pomoc.

„Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg".
(2 Kor 9, 6-7).

„Pomagaj bliźniemu według swej możności”  
(Syr 29, 20).

Możesz uratować ludzkie istnienia od śmierci głodowej zapewniając pożywienie;
Zapewnić dostęp do czystej wody pitnej;
Zapewnić Im opiekę lekarską;
Zapewnić możliwość ewangelizacji oraz edukacji;
Możesz pomóc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych...
zobacz:

prev next
Tworząc stałe zlecenie, nie musisz pamiętać o comiesięcznych wpłatach. Dzięki stałej pomocy najuboższym, najbardziej potrzebującym, masz poczucie odpowiedzialności za los drugiego człowieka - bliźniego, czekającego z nadzieją na Twoją pomoc. Pomaganie daje wiele radości, poczucie spełnienia i nadaje sens życiu. Pomagając „ZMIENIASZ ŚWIAT” na lepszy.

Musimy być świadomi tego, że tylko stała, comiesięczna pomoc ma sens, tak samo jak świadomi jesteśmy tego, że każdy z nas, każdego dnia, aby mógł żyć, potrzebuje pożywienia i czystej wody do picia.

Zatem pamiętajmy codziennie, szczególnie wtedy, kiedy spożywamy posiłek, o tych wszystkich milionach bliźnich, którzy nie mają pożywienia i czystej wody do picia, abyśmy mogli podzielić się chlebem, z tymi, którzy go nie mają, którzy umierają z głodu, czekając z nadzieją na naszą pomoc. Pamiętajmy o Nich każdego dnia, bo to nasz obowiązek, bo to nasi bracia i siostry!

„Jest to naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem miłości, nieść pomoc na miarę naszych sił tym, którzy jej oczekują. Mówi Chrystus: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). «Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili» (Mt 25, 45). Potrzeba więc naszego chrześcijańskiego dzieła, naszej miłości, aby Chrystus obecny w braciach nie cierpiał niedostatku”.

„Świat nie może pozostać głuchy na błagania ludzi, którzy proszą o jedzenie potrzebne do przeżycia!”

„Wszelkimi siłami walczcie z nędzą i głodem”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

„Wspólnie budujmy lepszy świat."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


„Pomoc bliźniemu wynika z więzi ludzi z BOGIEM. To co mamy, mamy od Niego. Kocha On wszystkich ludzi. Dlatego JEZUS powiedział:

<<Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!>>”

- JEZUS -

(Mt 10, 8)


„Pytały go tłumy: "Cóż więc mamy czynić?

On im odpowiadał:

<<Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni>>

- JEZUS -

(Łk 3, 10)


<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)


„Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności.

Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego.”

(Tb 4, 5-11)

 

„Pomagaj bliźniemu według swej możności”

(Syr 29, 20)ZEBRANE DAROWIZNY FUNDACJA PRZEKAZUJE WYBRANYM PLACÓWKOM MISYJNYM NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE W DANYM CZASIE I MIEJSCU POTRZEBUJĄ POMOCY NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CELÓW W ROZPOCZĘTYCH PROJEKTACH MISYJNYCH, ABY POMÓC NAJUBOŻSZYM, NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM LUDZIOM W KRAJACH MISYJNYCH NA CAŁYM ŚWIECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERENIE KONTYNENTU AFRYKI.


W Ich imieniu serdecznie dziękujemy Tobie, za każdą ofiarowaną DAROWIZNĘ.

Wspólnie razem możemy tworzyć WSPANIAŁE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA.

Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby móc w pełni efektywnie pracować i nieść pomoc na krańce Ziemi.

Z WOLĄ I MOCĄ BOŻĄ "MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT" NA LEPSZY!


CODZIENNA MODLITWA ZA NASZYCH DARCZYŃCÓW

Modlimy się każdego dnia w „GODZINIE MIŁOSIERDZIA” za wszystkich naszych Darczyńców.


PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA PONIŻSZE KONTO BANKOWE FUNDACJI:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE - „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

02-496 Warszawa, ul. Henryka I Brodatego 53/94

 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Rachunek bankowy w złotych (PLN): 75 1540 1287 2001 6886 3240 0001

W tytule przelewu prosimy napisać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE.

Przelewy z zagranicy:       IBAN: PL 75 1540 1287 2001 6886 3240 0001       SWIFT (BIC): EBOSPLPWXXX

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darowiznę można odliczyć od podatku. Osoby fizyczne w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w danym roku. 
Osoby prawne w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu w danym roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informujemy, że wraz z dokonaniem przez Państwa wpłaty darowizny, FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” z siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa
będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowa klauzula o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest poniżej:
(kliknij na poniższy czerwony przycisk
„KLAUZULA”).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- INNE PROJEKTY FUNDACJI -


"WIGILIA OTWARTYCH SERC DLA JEZUSA I BLIŹNIEGO"

 


"JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA"

„Wielki Post i następujący po nim okres wielkanocny uświadamiają nam fakt całkowitego utożsamienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa
z ubogimi. Syn Boży, który stał się ubogi z miłości do nas, utożsamia się z cierpiącymi. Tę całkowitą identyfikację najjaśniej wyrażają
słowa samego Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)”.
- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści.
Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo
miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów,
aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”
„Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia
naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się
bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia”.
"Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas
nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga,
naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście”.
„Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji,
dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa
nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie”.
- PAPIEŻ FRANCISZEK -


"MŁODA PARA MISJOM - PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ"

W tym tak szczególnym dniu PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ z tymi, którzy czekają na nią z nadzieją. PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi ludźmi w szczególności dziećmi cierpiącymi głód i ubóstwo, aby „ZMIENIĆ ICH ŚWIAT” na lepszy.

Poproście swoich gości, aby zamiast kwiatów przekazali symboliczną darowiznę do puszki. Zebrane DAROWIZNY, będziecie mogli przekazać na wsparcie wybranego przez Was CELU w rozpoczętych PROJEKTACH MISYJNYCH MISJONARZY w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, i na innych kontynentach, w różnych krajach, wszędzie tam, gdzie nasi bracia i siostry czekają z nadzieją na naszą pomoc. 

Jeżeli Wy zostaliście zaproszeni przez rodzinę lub znajomych na Ślub, przekażcie im ten apel, aby i Oni wiedzieli, że istnieje tego rodzaju możliwość pomocy najuboższym bliźnim i mogli „PODZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ” z najbardziej potrzebującymi.

Zapewniamy Wam:

Karteczki do zaproszeń ślubnych,

Specjalną puszkę na DAROWIZNY,

Podziękowanie od MISJONARZY lub osób obdarowanych, którym zdecydujecie się pomóc, przekazując zebrane DAROWIZNY.


- WSPÓLNOTA PARAFIALNA Z MISJĄ -


<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)
„ *Z kanapy czas już wstać, założyć wygodne buty, potrzeba naszych rąk, by wznosić miłości mosty.

RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT !

zostawić po sobie nowy kształt, zanieśmy miłość, gdzie jej brak,

BÓG WZYWA DZISIAJ NAS !

*Fragment piosenki: "ŚLAD" - Łukasz Buksa OFM + Ks.Jakub Bartczak + Promyczki Dobra.

„Ślad” - Łukasz Buksa OFM & Ks. Jakub Bartczak & Promyczki Dobra. Źródło: YouTube.- PODZIĘKOWANIA -

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY BOGU! 

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM, UCZNIOM I ICH RODZICOM, MŁODZIEŻY, DYREKCJOM SZKÓŁ I UCZELNI, KSIĘŻOM I PARAFIANOM, INSTYTUCJOM, FIRMOM A TAKŻE INDYWIDUALNYM STAŁYM DARCZYŃCOM.

To dzięki dobroci i wrażliwości Waszych serc, chęci niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi, na twarzach osób najuboższych, najbardziej potrzebujących, w szczególności dzieci, może zagościć uśmiech, w Ich sercach może zagościć radość i szczęście oraz nadzieja na „lepsze jutro”, nadzieja na godne życie!

W Ich imieniu serdecznie dziękujemy Wam wszystkim, dzięki którym możemy wspólnie razem tworzyć WSPANIAŁE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA.

Idźmy razem głosić EWANGELIĘ niosąc DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.

 

Tylko wszyscy razem z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT” na lepszy!

Świat pełen POKOJU,

Świat pełen DOBRA,

Świat pełen MIŁOŚCI,

Świat pełen MIŁOSIERDZIA,

Świat bez głodu i ubóstwa, cierpienia niewinnych i bezbronnych,

Świat bez wojen, prześladowania i terroryzmu.

TYLKO BÓG MOŻE UCZYNIĆ RZECZY, KTÓRE PO LUDZKU WYDAJĄ SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE

 

<<U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe>>
- JEZUS -

<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)