- DAROWIZNA -
NA
MISJE

Sama idea nie wystarczy, a na chęciach nic nie zbudujemy.

Dlatego jesteś zaproszony do tego, by poprzez wspieranie realizacji CELÓW i MISJI FUNDACJI budować z nami lepsze jutro. 

Z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ "MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT" NA LEPSZY! 

To dzięki dobroci i wrażliwości Twojego serca, chęci niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi, na twarzach osób najuboższych, najbardziej potrzebujących, w szczególności dzieci, może zagościć uśmiech, w Ich sercach może zagościć radość i szczęście oraz nadzieja na „lepsze jutro”, nadzieja na godne życie!


Musimy być świadomi tego, że tylko stała, comiesięczna pomoc ma sens, aby "ZMIENIĆ ICH ŚWIAT" na lepszy, tak samo jak świadomi jesteśmy tego, że każdy z nas, każdego dnia, aby mógł żyć, potrzebuje pożywienia i czystej wody do picia. Zatem pamiętajmy codziennie, szczególnie wtedy, kiedy spożywamy posiłek, o tych wszystkich milionach bliźnich, którzy nie mają pożywienia i czystej wody do picia, abyśmy mogli podzielić się chlebem, z tymi, którzy go nie mają, którzy umierają z głodu, czekając z nadzieją na naszą pomoc. Pamiętajmy o Nich każdego dnia, to nasz obowiązek. Nie możemy o Nich zapomnieć, bo to nasi bracia i siostry!


W Ich imieniu serdecznie dziękujemy Tobie, za każdą ofiarowaną DAROWIZNĘ. Wspólnie razem możemy tworzyć

WSPANIAŁE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA

Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby móc w pełni efektywnie pracować i nieść pomoc na krańce Ziemi.

 

Modlimy się każdego dnia w „GODZINIE MIŁOSIERDZIA” za wszystkich naszych Darczyńców (szczegóły poniżej).PRZEKAŻ DAROWIZNĘ - PODARUJ "KROPLĘ NADZIEI"!

Każda "KROPLA NADZIEI"  = 1zł. Podaruj tyle "KROPEL NADZIEI" na konto Fundacji w ramach stałego, miesięcznego zlecenia, na ile pozwalają Ci Twoje możliwości, tyle, ile podpowiada Ci Twoje SERCE, aby podzielić się ze szczerego serca z tymi, którzy czekają na naszą pomoc. Możesz uratować ludzkie istnienia od śmierci głodowej, zapewnić Im opiekę lekarską, możliwość ewangelizacji oraz edukacji. Możesz pomóc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE - „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

02-496 Warszawa, ul. Henryka I Brodatego 53/94

 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
NR. KONTA BANKOWEGO: 75 1540 1287 2001 6886 3240 0001

W tytule przelewu prosimy napisać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZEBRANE DAROWIZNY FUNDACJA PRZEKAZUJE WYBRANYM PLACÓWKOM MISYJNYM NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE W DANYM CZASIE I MIEJSCU POTRZEBUJĄ POMOCY NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CELÓW W ROZPOCZĘTYCH PROJEKTACH MISYJNYCH, ABY POMÓC NAJUBOŻSZYM, NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM LUDZIOM W KRAJACH MISYJNYCH NA CAŁYM ŚWIECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERENIE KONTYNENTU AFRYKI.


CODZIENNA MODLITWA ZA NASZYCH DARCZYŃCÓW

Modlimy się każdego dnia w „GODZINIE MIŁOSIERDZIA” za wszystkich naszych Darczyńców,
oraz w Ich intencjach (ale zgodnych z
WOLĄ BOŻĄ),  wpisanych do "KSIĘGI INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA".


Wszystkie intencje można osobiście wpisywać do „KSIĘGI INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA” podczas Peregrynacji
„KRZYŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” i „FIGURY MATKI BOŻEJ” w poszczególnych parafiach.


Raz w roku, w „ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, „KSIĘGA” ze wszystkimi intencjami będzie złożona na "OŁTARZU Z ŁASKAMI SŁYNĄCYM OBRAZEM JEZUSA MIŁOSIERNEGO" i "GROBEM ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY" w SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie – Łagiewnikach.

 

„Pytały go tłumy: "Cóż więc mamy czynić?

On im odpowiadał:

<<Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni>>

- JEZUS -

(Łk 3, 10)„Pomoc bliźniemu wynika z więzi ludzi z Bogiem. To co mamy, mamy od niego. Kocha on wszystkich ludzi. Dlatego Jezus powiedział:

<<Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!>>

- JEZUS -

(Mt 10, 8)<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>> 

- JEZUS -
(Mt 5,7)


„Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności.

Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego.”

(Tb 4, 5-11)

 

„Pomagaj bliźniemu według swej możności”

(Syr 29, 20)CELE
FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

TO - GŁÓWNYCH FILARÓW POMOCY,
NA KTÓRYCH OPARTE JEST GODNE ŻYCIE KAŻDEGO CZŁOWIEKA NA ZIEMI

I - ZWALCZANIE GŁODU I UBÓSTWA

II - OCHRONA ZDROWIA

III - ROZWÓJ EDUKACJI I OŚWIATY

(Edukacja, jest jedyną realną szansą na przełamanie błędnego koła ubóstwa).

IV - ROZWÓJ EWANGELIZACJI W DUCHU KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

V - POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

 


„PODARUJ KROPLĘ NADZIEI”

Twoja DAROWIZNA wesprze realizację poszczególnych CELÓW w rozpoczętych PROJEKTACH MISYJNYCH MISJONARZY, dzięki temu bezpośrednio pomożesz wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.


ZAPEWNIJ GODNE ŻYCIE BLIŹNIEMU TWEMU

Każda DAROWIZNA – to „KROPLA / KROPLE NADZIEI” dla najuboższych, najbardziej potrzebujących ludzi tego świata.

W „OCEANIE POTRZEB” – każda „KROPLA” ratuje życie i „ZMIENIA ICH ŚWIAT”.

 


Bądź MIŁOSIERNY, podaruj "KROPLĘ NADZIEI" = 1 zł. na każdy z V - FILARÓW POMOCY, na których oparte jest godne życie każdego człowieka na Ziemi - czyli "5 KROPEL NADZIEI" = 5 zł. na konto Fundacji w ramach stałego, miesięcznego. Podaruj tyle "KROPEL NADZIEI" na ile pozwalają Ci Twoje możliwości, tyle, ile podpowiada Ci Twoje SERCE, aby podzielić się ze szczerego serca z tymi, którzy czekają na naszą pomoc. Możesz uratować ludzkie istnienia od śmierci głodowej, zapewnić Im opiekę lekarską, możliwość ewangelizacji oraz edukacji. Możesz pomóc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.


Musimy być świadomi tego, że tylko stała, comiesięczna pomoc ma sens, aby "ZMIENIĆ ICH ŚWIAT" na lepszy, tak samo jak świadomi jesteśmy tego, że każdy z nas, każdego dnia, aby mógł żyć, potrzebuje pożywienia i czystej wody do picia. Zatem pamiętajmy codziennie, szczególnie wtedy, kiedy spożywamy posiłek, o tych wszystkich milionach bliźnich, którzy nie mają pożywienia i czystej wody do picia, abyśmy mogli podzielić się chlebem, z tymi, którzy go nie mają, którzy umierają z głodu, czekając z nadzieją na naszą pomoc. Pamiętajmy o Nich każdego dnia, to nasz obowiązek. Nie możemy o Nich zapomnieć, bo to nasi bracia i siostry!


- WIGILIA 2019 -
"WIGILIA OTWARTYCH SERC DLA JEZUSA I BLIŹNIEGO"

 


- JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA -

„Wielki Post i następujący po nim okres wielkanocny uświadamiają nam fakt całkowitego utożsamienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa
z ubogimi. Syn Boży, który stał się ubogi z miłości do nas, utożsamia się z cierpiącymi. Tę całkowitą identyfikację najjaśniej wyrażają
słowa samego Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)”.
- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści.
Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo
miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów,
aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”
„Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia
naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się
bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia”.
"Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas
nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga,
naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście”.
„Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji,
dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa
nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie”.
- PAPIEŻ FRANCISZEK -


- MŁODA PARA MISJOM - PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ -

W tym tak szczególnym dniu PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ z tymi, którzy czekają na nią z nadzieją. PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi ludźmi w szczególności dziećmi cierpiącymi głód i ubóstwo, aby „ZMIENIĆ ICH ŚWIAT” na lepszy.

Poproście swoich gości, aby zamiast kwiatów przekazali symboliczną darowiznę do puszki. Zebrane DAROWIZNY, będziecie mogli przekazać na wsparcie wybranego przez Was CELU w rozpoczętych PROJEKTACH MISYJNYCH MISJONARZY w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, i w innych krajach, wszędzie tam, gdzie nasi bracia i siostry czekają z nadzieją na naszą pomoc. 

Jeżeli Wy zostaliście zaproszeni przez rodzinę lub znajomych na Ślub, przekażcie im ten apel, aby i Oni wiedzieli, że istnieje tego rodzaju możliwość pomocy najuboższym bliźnim i mogli „PODZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ” z najbardziej potrzebującymi.

Zapewniamy Wam:

Karteczki do zaproszeń ślubnych,

Specjalną puszkę na DAROWIZNY,

Podziękowanie od MISJONARZY lub osób obdarowanych, którym zdecydujecie się pomóc, przekazując zebrane DAROWIZNY.


- WSPÓLNOTA PARAFIALNA Z MISJĄ -


<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)


- SZKOŁA Z MISJĄ -

(Szkoły Podstawowe, Ponadpodstawowe, Wyższe)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW, MŁODZIEŻ, STUDENTÓW, GRONO PEDAGOGICZNE DO WSPÓLNEJ REALIZACJI CELÓW I MISJI

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

oraz do naszej

MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓLNOTY ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

Pragniemy głosić EWANGELIĘ przez niesienie DOBRA, MIŁOŚCI, POKOJU, MIŁOSIERDZIA i POMOCY wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki).

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.”

„Nie lękajcie się iść pod prąd!”

„Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje Was!”

”Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!"

„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!" 

"Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością."  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością." 
"Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki."
 

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


PRZEKAZUJEMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY:

Nauczanie, słowa i prośby naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA, zapisane na kartach EWANGELII,

Słowa i prośby MATKI BOŻEJ, które przekazała światu podczas Swoich Objawień,

Słowa św. Siostry Faustyny Kowalskiej, zapisanych w Jej „DZIENNICZKU”,

Nauczanie, słowa i prośby naszego Wielkiego Polaka, Papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II (obecnie naszego Wielkiego Świętego) oraz obecnych Papieży: Papieża Franciszka i emerytowanego Papieża Benedykta XVI, w szczególności słowa kierowane do młodych podczas Wydarzeń „Światowych Dni Młodzieży”, aby młode pokolenia przekazywały je kolejnym, przyszłym pokoleniom oraz z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „ZMIENIAŁY ŚWIAT” na lepszy."SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II"

NIE TYLKO PAMIĘTAJMY I WSPOMINAJMY, ALE NA NOWO PODEJMUJMY i PRZEKAZUJMY DZIEDZICTWO i PRZESŁANIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II PRZYSZŁYM, MŁODYM POKOLENIOM!

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat, zmienił Polskę, zmienił Kościół. Jan Paweł II pozostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo, które mamy obowiązek wciąż na nowo podejmować oraz przekazywać kolejnym, młodym pokoleniom!PRZEDSTAWIAMY NASZE PROGRAMY POMOCY MISJOM 

"PODARUJ KROPLĘ NADZIEI"

"WIGILIA OTWARTYCH SERC DLA JEZUSA I BLIŹNIEGO"

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

"MŁODA PARA MISJOM – PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ"

WSPÓLNOTA PARAFIALNA Z MISJĄPRZEDSTAWIAMY ZDJĘCIA I FILMY,

które otrzymujemy od Misjonarzy z całego świata, aby uświadomić obecnemu i przyszłemu pokoleniu młodych ludzi zjawisko oraz skalę głodu i ubóstwa na świecie oraz w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się, aby to zjawisko całkowicie wyeliminować i zapewnić każdemu człowiekowi godne życie. Prezentacje multimedialne ukazują głód i ubóstwo - brak chleba i czystej wody do picia w różnych krajach na całym świecie, brak możliwości ewangelizacji i edukacji, codzienne życie ludzi w krajach dotkniętych wojną, terroryzmem i skutkami klęsk żywiołowych, codzienność bez możliwości godnego życia.WSPÓLNIE OGLĄDAMY FILMY RELIGIJNE,

które wywierają pozytywny wpływ na dzieci i młodzież. Razem z bohaterami filmów uczymy się wspólnie wybierać dobre drogi w naszym życiu, szczególnie w dzisiejszych, trudnych czasach.


WOLONTARIAT

Angażując się w działalność wolontariatu i akcje charytatywne młodzież czuje się potrzebna, uczy się patrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Uczy się otwartości na drugiego człowieka i problemy dzisiejszego świata. Uczy się poznawać świat i w tym świecie się odnaleźć, być aktywnym członkiem społeczeństwa i działania na rzecz innych. Uczy się skutecznej komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, współpracy, planowania, zarządzania czasem, inicjatywy, przedsiębiorczości i empatii, której tak bardzo brakuje w dzisiejszym świecie młodych.

To bardzo ważne, aby w dzisiejszych trudnych i niespokojnych czasach, w świecie konsumpcyjnym, zaszczepić w umysłach i sercach młodych pokoleń cenne wartości, wrażliwość i chęć niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi w szczególności z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi, cierpiącymi głód i ubóstwo, dotkniętych cierpieniem, wojną, prześladowaniem, terroryzmem i skutkami klęsk żywiołowych. 

Wolontariat to świetna szkoła odpowiedzialności za drugiego człowieka, jest skuteczną formą edukacji społecznej i obywatelskiej. Młodzi uczą się wspólnego rozwiązywania problemów w różnych środowiskach, zaangażowania, solidarności międzyludzkiej, wspólnego dbania o środowisko naturalne.

Wolontariat doskonale łączy zdobywaną w szkole wiedzę z realnym życiem w przestrzeni publicznej poza budynkiem szkoły.
To świetna nauka nie tylko dla uczniów – młodego pokolenia, ale również dla grona pedagogicznego.
 

Wolontariat to również idealne miejsce na rozwijanie zainteresowań i pasji, zdobywania pierwszych doświadczeń w przygotowaniu do przyszłego, wymarzonego zawodu, jest doskonałym miejscem rozwoju, samorealizacji i spełnienia.  

 

JEZUS WZYWA CIĘ, BYŚ ZOSTAWIŁ SWÓJ ŚLAD W ŻYCIU,

ŚLAD, KTÓRY NAZNACZYŁBY TWOJĄ HISTORIĘ I HISTORIĘ WIELU INNYCH.

ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT, TRZEBA WSTAĆ Z KANAPY.

WSTAŃCIE Z KANAPY I IDŹCIE ZMIENIAĆ ŚWIAT!

- PAPIEŻ FRANCISZEK –


„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ! NOWE TYSIĄCLECIE OTWIERA SIĘ NICZYM ROZLEGŁY OCEAN,

NA KTÓRY MAMY WYPŁYNĄĆ (...)”

"NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II –


 


- FIRMA Z MISJĄ -


ZAPRASZAMY SERDECZNIE

WSZYSTKIE FIRMY DO WSPÓLNEJ REALIZACJI CELÓW I MISJI

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”


1.

"EWANGELIA NASZ BIZNES PLAN"


2.

CSR

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZA ICH WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO

(ang. Corporate Social Responsibility)RAZEM MOŻEMY SKUTECZNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY SPOŁECZNE,

W SZCZEGÓLNOŚCI CAŁKOWICIE WYELIMINOWAĆ

ZJAWISKO GŁODU I UBÓSTWA

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

ORAZ

ZAPEWNIĆ KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI

GODNE ŻYCIE!
„ *Z kanapy czas już wstać, założyć wygodne buty, potrzeba naszych rąk, by wznosić miłości mosty.

RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT !

zostawić po sobie nowy kształt, zanieśmy miłość, gdzie jej brak,

BÓG WZYWA DZISIAJ NAS !

*Fragment piosenki: "ŚLAD" - Łukasz Buksa OFM + Ks.Jakub Bartczak + Promyczki Dobra.

prev next- MAPA POMOCY -- PODZIĘKOWANIA -

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY BOGU! 

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM, UCZNIOM I ICH RODZICOM, MŁODZIEŻY, DYREKCJOM SZKÓŁ I UCZELNI, KSIĘŻOM I PARAFIANOM, INSTYTUCJOM, FIRMOM A TAKŻE INDYWIDUALNYM STAŁYM DARCZYŃCOM.

To dzięki dobroci i wrażliwości Waszych serc, chęci niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi, na twarzach osób najuboższych, najbardziej potrzebujących, w szczególności dzieci, może zagościć uśmiech, w Ich sercach może zagościć radość i szczęście oraz nadzieja na „lepsze jutro”, nadzieja na godne życie!

W Ich imieniu serdecznie dziękujemy Wam wszystkim, dzięki którym możemy wspólnie razem tworzyć WSPANIAŁE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA.

Idźmy razem głosić EWANGELIĘ niosąc DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.

 

Tylko wszyscy razem z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT” na lepszy!

Świat pełen POKOJU,

Świat pełen DOBRA,

Świat pełen MIŁOŚCI,

Świat pełen MIŁOSIERDZIA,

Świat bez głodu i ubóstwa, cierpienia niewinnych i bezbronnych,

Świat bez wojen, prześladowania i terroryzmu.

TYLKO BÓG MOŻE UCZYNIĆ RZECZY, KTÓRE PO LUDZKU WYDAJĄ SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE

 

<<U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe>>
- JEZUS -

<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)