POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Polityka Prywatności i wykorzystania plików COOKIES SERWISU internetowego
FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”


1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Polityka Prywatności i wykorzystania plików COOKIES ma na celu poinformowanie osób odwiedzających stronę internetową FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o Nich podczas korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.fundacjasdmjp2.pl (zwanym dalej "SERWISEM"). Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z SERWISU jest "UŻYTKOWNIKIEM".

1.2. Dokładamy najwyższych starań, aby zapewnić UŻYTKOWNIKOM SERWISU ochronę Ich danych osobowych oraz prywatności zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 zwanej dalej "Ustawą o ochronie danych osobowych”; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej, jako „Rozporządzenie”; Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwanej dalej "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zwanej dalej "Prawem telekomunikacyjnym".



2. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU jest FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” (zwana dalej „FUNDACJĄ”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa, numer KRS: 0000668010; NIP: 5223085869; REGON: 366769932.

2.2. Z FUNDACJĄ można skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu +48 512 336 160, jak również pisząc i wysyłając korespondencję pocztową na adres siedziby FUNDACJI: ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa, oraz kontakt drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: fundacja@fundacjasdmjp2.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w SERWISIE.

2.3. FUNDACJA nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.



3. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Przetwarzamy wyłącznie dane, które UŻYTKOWNIK pozostawia podczas korzystania z SERWISU internetowego FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”, znajdującym się pod adresem: www.fundacjasdmjp2.pl

3.2. Dane zbierane są aktywnie (dane, które UŻYTKOWNIK podaje dobrowolnie) lub biernie (dane, które zapisywane są automatycznie przez serwer).

3.3. Podanie danych osobowych przez UŻYTKOWNIKÓW SERWISU jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Nimi. Każdy UŻYTKOWNIK korzystający z SERWISU ma możliwość kontaktu z FUNDACJĄ poprzez zamieszczony w SERWISIE internetowym adres korespondencyjny, adres e-mail, nr. telefonu kontaktowego lub formularz kontaktowy w celu przesłania zapytania, lub w celu kontaktu z FUNDACJĄ. Każdy kontakt UŻYTKOWNIKA z FUNDACJĄ za pośrednictwem w/w kanałów komunikacyjnych prowadzi do przekazania FUNDACJI danych osobowych UŻYTKOWNIKA (tj. imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, nr. telefonu itp.) Dane te są wykorzystywane w celu odpowiedzi na pytania UŻYTKOWNIKA oraz w celu kontaktu z Nim. FUNDACJA zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania tych danych.

3.4. FUNDACJA dla realizacji powyższych celów zbiera następujące dane:
- imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy);
- adres korespondencyjny;
- adres e-mail;
- numer telefonu.

3.5. W przypadku niewyrażenia przez UŻYTKOWNIKÓW SERWISU zgody na przetwarzanie przez FUNDACJĘ Ich danych osobowych, nie będzie to miało żadnego wpływu na korzystanie z SERWISU, natomiast Administrator nie będzie mógł przekazywać UŻYTKOWNIKOM SERWISU wymienionymi kanałami komunikacyjnymi określonych informacji.

3.6. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU nie są przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

3.7. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU mogą być przekazane przez FUNDACJĘ takim kategoriom odbiorców jak podmioty przetwarzające:
- Podmioty współpracujące z Administratorem;
- Podmioty świadczące usługi prawne;
- Podmioty świadczące usługi informatyczne;
- Podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe;
- Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi reklamowe (w tym drukarnie) – dotyczy to tylko członków Zarządu i Rady FUNDACJI oraz członków Wolontariatu FUNDACJI;
- Podmioty zajmujące się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie;
- Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

3.8. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do realizacji celów (patrz punkt 3.3) w których dane te będą zbierane i przetwarzane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.



4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

4.1. FUNDACJA zapewnia UŻYTKOWNIKOM SERWISU realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli otrzymania potwierdzenia od FUNDACJI czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez FUNDACJĘ oraz otrzymania potwierdzenia, w jaki sposób FUNDACJA przetwarza Twoje dane osobowe;
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe są nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne (celem ich uzupełnienia);
- prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania Twoich danych osobowych;
- prawo do cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, kiedy sposób, w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia RODO.

4.2. W celu realizacji powyższych uprawnień UŻYTKOWNIK SERWISU powinien skontaktować się z FUNDACJĄ.

4.3. Administrator przypomina, że przed realizacją uprawnień UŻYTKOWNIKÓW SERWISU ma on prawo zidentyfikować danego UŻYTKOWNIKA SERWISU w celu upewniania się, że dany UŻYTKOWNIK jest tym, za kogo się podaje. Zidentyfikowanie danego UŻYTKOWNIKA SERWISU ma na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących danego UŻYTKOWNIKA SERWISU przez Administratora osobom do tego nieuprawnionym.



5. PLIKI COOKIES

5.1. Nasz SERWIS internetowy wykorzystuje pliki COOKIES (zwane też „CIASTECZKAMI”). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA.
Ciasteczka są przesyłane do urządzenia końcowego UŻYTKOWNIKA podczas pierwszych odwiedzin SERWISU, a następnie pozwalają rozpoznać Jego urządzenie podczas każdej kolejnej wizyty.
COOKIES pozwalają rozpoznać preferencje UŻYTKOWNIKA i tym samym dostosować treść do potrzeb UŻYTKOWNIKA.
Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości SERWISU.
COOKIES zawierają najczęściej nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikalny identyfikator.
Pliki COOKIES nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację UŻYTKOWNIKÓW SERWISU.

5.2. Stosowanie plików COOKIES ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, oraz nie powoduje zmian konfiguracji tych urządzeń, ani w zainstalowanym na nich oprogramowaniu.

5.3. Każdy UŻYTKOWNIK SERWISU może w każdym czasie wyłączyć pliki COOKIES w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie plików COOKIES, nie wpłynie na funkcjonowanie SERWISU, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów.
5.4. W SERWISIE stosujemy następujące rodzaje plików COOKIES:
- WŁASNE:
COOKIES sesyjne (tymczasowe): charakteryzują się bardzo krótką żywotnością i przechowywane są na urządzeniu UŻYTKOWNIKA do czasu opuszczenia SERWISU. Te COOKIES są obowiązkowe, aby niektóre elementy SERWISU działały poprawnie.
Każdy UŻYTKOWNIK SERWISU może w każdym czasie wyłączyć pliki COOKIES (sesyjne) w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie plików COOKIES (sesyjnych), nie wpłynie na funkcjonowanie SERWISU, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów.
- ZEWNĘTRZNE: (tworzone przez zewnętrzne serwisy, których usługi są wykorzystywane na danej stronie)
COOKIES stałe: przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku COOKIES. Te pliki COOKIES ułatwiają nam poruszanie się po SERWISIE bez każdorazowego dostosowywania ustawień. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików COOKIES.
W SERWISIE zamieszczone się linki do innych, zewnętrznych serwisów internetowych (podmiotów zewnętrznych), (np. Facebook, YouTube, opoka.org.pl, nauczaniejp2.pl, papież.wiara.pl, wateraid.org/uk/, Mapy Google, inne…). Takie zewnętrzne serwisy internetowe działają niezależnie od SERWISU FUNDACJI i nie są w żaden sposób nadzorowane przez FUNDACJĘ.
Zewnętrzne serwisy internetowe posiadają własne pliki COOKIE – są to pliki COOKIE osób trzecich.
Aby obejrzeć zawartość treści podmiotów zewnętrznych, UŻYTKOWNIK musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików COOKIE, nad którą FUNDACJA nie ma kontroli. Jeżeli UŻYTKOWNIK nie obejrzy tego rodzaju treści, na Jego urządzeniu nie zainstalują się pliki COOKIE pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych.

5.5. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym każdy UŻYTKOWNIK SERWISU ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików COOKIES do swojego komputera lub innego urządzenia mobilnego poprzez odpowiednią modyfikację swojej przeglądarki internetowej do uniemożliwiania zapisywania plików COOKIES. Odpowiednią funkcję można znaleźć w opcjach ustawień danej przeglądarki internetowej.



6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

6.1. FUNDACJA dokłada najwyższych starań w celu ochrony danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, oraz zapewnia, że zbierane przez FUNDACJĘ dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU są:
a) przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

6.2. FUNDACJA zapewnia, że wszelkie dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW, które zostały zebrane w ramach SERWISU, służą do realizacji celów FUNDACJI. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba, że:
- FUNDACJA uzyska wyraźną zgodę danego UŻYTKOWNIKA, którego one dotyczą;
- obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z przepisów prawa.

6.3. FUNDACJA stosuje wszelkie, możliwe środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU. FUNDACJA odpowiednio zabezpiecza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4. W SERWISIE FUNDACJI zamieszczone się linki do innych, zewnętrznych serwisów internetowych (podmiotów zewnętrznych), (np. Facebook, YouTube, opoka.org.pl, nauczaniejp2.pl, papież.wiara.pl, wateraid.org/uk/, Mapy Google, inne…). Takie zewnętrzne serwisy internetowe działają niezależnie od SERWISU FUNDACJI i nie są w żaden sposób nadzorowane przez FUNDACJĘ. Serwisy te mogą posiadać własne Polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi FUNDACJA zaleca się zapoznać.



7. CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKÓW NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO

7.1. FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” nie prowadzi takich działań na danych osobowych pozostawionych przez UŻYTKOWNIKÓW SERWISU.



8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

8.1. FUNDACJA zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności i wykorzystania plików COOKIES, które mogą wynikać ze zmiany obowiązujących przepisów prawa poprzez opublikowanie nowej treści Polityki prywatności i wykorzystania plików COOKIES w SERWISIE FUNDACJI.



9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Korzystanie z SERWISU internetowego FUNDACJI oznacza akceptację przez UŻYTKOWNIKÓW SERWISU postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików COOKIES oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

9.2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących stosowanej przez FUNDACJĘ Polityki prywatności i wykorzystania plików COOKIES, każdy UŻYTKOWNIK SERWISU może skontaktować się z FUNDACJĄ.