POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES
FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”


1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie, na jakich zasadach FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” z siedzibą w Warszawie, zbiera oraz przetwarza dane osobowe osób wspierających realizację celów statutowych FUNDACJI (zwanych dalej „DARCZYŃCAMI”) oraz osób odwiedzających i korzystających z naszej strony internetowej pod adresem: www.fundacjasdmjp2.pl (zwanej dalej "SERWISEM"), oraz jakie prawa przysługują tym osobom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z SERWISU jest "UŻYTKOWNIKIEM".

1.2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie naszym DARCZYŃCOM i UŻYTKOWNIKOM SERWISU ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej, jako „RODO”), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej "Ustawą o ochronie danych osobowych", ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zwanej dalej "Prawem telekomunikacyjnym".2. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych DARCZYŃCÓW i UŻYTKOWNIKÓW SERWISU jest FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” (zwana dalej „FUNDACJĄ”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa, numer KRS: 0000668010.

2.2. Z FUNDACJĄ można skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu +48 512 336 160, jak również pisząc i wysyłając korespondencję pocztową na adres siedziby FUNDACJI: ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa, lub kontakt drogą elektroniczną po przez e-mail na adres: fundacja@fundacjasdmjp2.pl

2.3. FUNDACJA nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe DARCZYŃCÓW i UŻYTKOWNIKÓW SERWISU przetwarzane są przez FUNDACJĘ w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO. Poniżej wskazane zostały informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych DARCZYŃCÓW i UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, pogrupowane zgodnie z celami, w jakich dane te są przetwarzane przez FUNDACJĘ:
- Realizacja celów statutowych FUNDACJI (korespondencja pocztowa, korespondencja elektroniczna po przez e-mail, kontakt telefoniczny),
- Informacja i promocja wszelkich działań FUNDACJI (korespondencja pocztowa, korespondencja elektroniczna po przez e-mail, kontakt telefoniczny, SERWIS, fanpage).

3.2. Podanie danych osobowych przez DARCZYŃCÓW i UŻYTKOWNIKÓW SERWISU jest dobrowolne i wymaga Ich zgody, ale niezbędne do kontaktu z Nimi oraz celów księgowych i celów statystycznych.

3.3. FUNDACJA dla realizacji powyższych celów zbiera następujące dane:
- imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
- adres do korespondencji, numer telefonu,
- adres e-mail,
- nr konta bankowego (nr konta bankowego DARCZYŃCÓW widoczny jest w historii przelewów na koncie FUNDACJI, jako przekazana darowizna na cele statutowe FUNDACJI).

3.4. W przypadku niewyrażenia przez DARCZYŃCÓW i UŻYTKOWNIKÓW SERWISU zgody na przetwarzanie przez FUNDACJĘ Ich danych osobowych, nie będzie to miało żadnego wpływu na korzystanie z SERWISU, natomiast Administrator nie będzie mógł przekazywać DARCZYŃCOM i UŻYTKOWNIKOM SERWISU wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji o bieżących działaniach FUNDACJI.4. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe DARCZYŃCÓW i UŻYTKOWNIKÓW SERWISU mogą być przekazane przez FUNDACJĘ takim kategoriom odbiorców jak podmioty przetwarzające:
- Podmioty współpracujące z Administratorem,
- Podmioty świadczące usługi prawne,
- Podmioty świadczące usługi informatyczne,
- Podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
- Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi reklamowe (w tym drukarnie) – dotyczy to tylko członków Zarządu i Rady FUNDACJI oraz członków Wolontariatu FUNDACJI,
- Podmioty zajmujące się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie,
- Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

5.1. Dane osobowe DARCZYŃCÓW i UŻYTKOWNIKÓW SERWISU nie są przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe DARCZYŃCÓW i UŻYTKOWNIKÓW SERWISU przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do realizacji celów, w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktem 3 Polityki Prywatności, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.7. UPRAWNIENIA DARCZYŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

7.1. FUNDACJA zapewnia DARCZYŃCOM i UŻYTKOWNIKOM SERWISU realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania od FUNDACJI potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez FUNDACJĘ oraz informacji, w jaki sposób FUNDACJA przetwarza Twoje dane osobowe.
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez FUNDACJĘ są nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne.
- prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania swoich danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób, w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7.2. W celu realizacji powyższych uprawnień DARCZYŃCA i UŻYTKOWNIK SERWISU powinien skontaktować się z FUNDACJĄ.

7.3. Administrator przypomina, że przed realizacją uprawnień DARCZYŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW SERWISU ma on prawo zidentyfikować danego DARCZYŃCĘ lub UŻYTKOWNIKA SERWISU w celu upewniania się, że jest On tym, za kogo się podaje – ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących DARCZYŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW SERWISU Administratora osobom do tego nieuprawnionym.8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

8.2. FUNDACJA zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji celów FUNDACJI. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba, że:
po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub
obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

8.3. FUNDACJA stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.4. W SERWISIE pojawiają się linki do innych stron internetowych (np. PayU, Facebook, YouTube). Takie strony internetowe działają niezależnie od SERWISU i nie są w żaden sposób nadzorowane przez FUNDACJĘ. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi FUNDACJA zaleca się zapoznać.9. PLIKI COOKIES

9.1. Podczas korzystania z naszego SERWISU zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym komputera lub innym urządzeniu mobilnym DARCZYŃCY i UŻYTKOWNIKA SERWISU małe pliki tekstowe zwane COOKIES. Pliki COOKIES nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację DARCZYŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW SERWISU.

9.2. Stosowanie plików COOKIES ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych swoich DARCZYŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, oraz nie powoduje zmian konfiguracji tych urządzeń, ani w zainstalowanym na nich oprogramowaniu.

9.3. Każdy DARCZYŃCA I UŻYTKOWNIK SERWISU może w każdym czasie wyłączyć pliki COOKIES w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie plików COOKIES, nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisu, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów.

9.4. Zgodnie Prawem telekomunikacyjnym każdy DARCZYŃCA I UŻYTKOWNIK SERWISU ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików COOKIES do swojego komputera/urządzenia mobilnego poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików COOKIES dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).10. PRAWA AUTORSKIE

10.1. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością FUNDACJI. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwisy oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10.2. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu dla własnych celów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw dotyczących zarejestrowanych znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody FUNDACJI.11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Korzystanie z SERWISU oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików COOKIES oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

11.2. FUNDACJA ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików COOKIES, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików COOKIES dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej SERWISU.

11.3. FUNDACJA nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie SERWISU oraz za przerwy w dostępności SERWISU.

11.4. FUNDACJA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z SERWISU. Korzystanie z SERWISU jest bezpłatne.

11.5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez FUNDACJĘ polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach SERWISU mogą skontaktować się z FUNDACJĄ.