- WSPÓŁPRACA SZKOŁY / FIRMY -"SZKOŁA Z MISJĄ"

(Szkoły Podstawowe, Ponadpodstawowe, Wyższe)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW, MŁODZIEŻ, STUDENTÓW, GRONO PEDAGOGICZNE DO WSPÓLNEJ REALIZACJI CELÓW I MISJI

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.”

„Nie lękajcie się iść pod prąd!”

„Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje Was!”

”Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!"

„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!" 

"Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością."  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością." 
"Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki."
 

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


PRZEKAZUJEMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY:

Nauczanie, słowa i prośby naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA, zapisane na kartach EWANGELII,

Słowa i prośby MATKI BOŻEJ, które przekazała światu podczas Swoich Objawień,

Słowa św. Siostry Faustyny Kowalskiej, zapisanych w Jej „DZIENNICZKU”,

Nauczanie, słowa i prośby naszego Wielkiego Polaka, Papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II (obecnie naszego Wielkiego Świętego) oraz obecnych Papieży: Papieża Franciszka i emerytowanego Papieża Benedykta XVI, w szczególności słowa kierowane do młodych podczas Wydarzeń „Światowych Dni Młodzieży”, aby młode pokolenia przekazywały je kolejnym, przyszłym pokoleniom oraz z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „ZMIENIAŁY ŚWIAT” na lepszy."SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II"

NIE TYLKO PAMIĘTAJMY I WSPOMINAJMY, ALE NA NOWO PODEJMUJMY i PRZEKAZUJMY DZIEDZICTWO i PRZESŁANIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II PRZYSZŁYM, MŁODYM POKOLENIOM!

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat, zmienił Polskę, zmienił Kościół. Jan Paweł II pozostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo, które mamy obowiązek wciąż na nowo podejmować oraz przekazywać kolejnym, młodym pokoleniom!PRZEDSTAWIAMY TEMATY

DAR MIŁOSIERDZIA NA 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II + NA KOLEJNE 100 LAT ...
DAR MIŁOSIERDZIA NA 100+ ...

"PODARUJ KROPLĘ NADZIEI"

"WIGILIA OTWARTYCH SERC DLA JEZUSA I BLIŹNIEGO"

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

"MŁODA PARA MISJOM – PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ"

WSPÓLNOTA PARAFIALNA Z MISJĄPRZEDSTAWIAMY ZDJĘCIA I FILMY,

które otrzymujemy od Misjonarzy z całego świata, aby uświadomić obecnemu i przyszłemu pokoleniu młodych ludzi zjawisko oraz skalę głodu i ubóstwa na świecie oraz w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się, aby to zjawisko całkowicie wyeliminować i zapewnić każdemu człowiekowi godne życie. Prezentacje multimedialne ukazują głód i ubóstwo - brak chleba i czystej wody do picia w różnych krajach na całym świecie, brak możliwości ewangelizacji i edukacji, codzienne życie ludzi w krajach dotkniętych wojną, terroryzmem i skutkami klęsk żywiołowych, codzienność bez możliwości godnego życia.WSPÓLNIE OGLĄDAMY FILMY RELIGIJNE,

które wywierają pozytywny wpływ na dzieci i młodzież. Razem z bohaterami filmów uczymy się wspólnie wybierać dobre drogi w naszym życiu, szczególnie w dzisiejszych, trudnych czasach.


WOLONTARIAT

Angażując się w działalność wolontariatu i akcje charytatywne młodzież czuje się potrzebna, uczy się patrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Uczy się otwartości na drugiego człowieka i problemy dzisiejszego świata. Uczy się poznawać świat i w tym świecie się odnaleźć, być aktywnym członkiem społeczeństwa i działania na rzecz innych. Uczy się skutecznej komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, współpracy, planowania, zarządzania czasem, inicjatywy, przedsiębiorczości i empatii, której tak bardzo brakuje w dzisiejszym świecie młodych.

To bardzo ważne, aby w dzisiejszych trudnych i niespokojnych czasach, w świecie konsumpcyjnym, zaszczepić w umysłach i sercach młodych pokoleń cenne wartości, wrażliwość i chęć niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi w szczególności z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi, cierpiącymi głód i ubóstwo, dotkniętych cierpieniem, wojną, prześladowaniem, terroryzmem i skutkami klęsk żywiołowych. 

Wolontariat to świetna szkoła odpowiedzialności za drugiego człowieka, jest skuteczną formą edukacji społecznej i obywatelskiej. Młodzi uczą się wspólnego rozwiązywania problemów w różnych środowiskach, zaangażowania, solidarności międzyludzkiej, wspólnego dbania o środowisko naturalne.

Wolontariat doskonale łączy zdobywaną w szkole wiedzę z realnym życiem w przestrzeni publicznej poza budynkiem szkoły.
To świetna nauka nie tylko dla uczniów – młodego pokolenia, ale również dla grona pedagogicznego.
 

Wolontariat to również idealne miejsce na rozwijanie zainteresowań i pasji, zdobywania pierwszych doświadczeń w przygotowaniu do przyszłego, wymarzonego zawodu, jest doskonałym miejscem rozwoju, samorealizacji i spełnienia.  

 

JEZUS WZYWA CIĘ, BYŚ ZOSTAWIŁ SWÓJ ŚLAD W ŻYCIU,

ŚLAD, KTÓRY NAZNACZYŁBY TWOJĄ HISTORIĘ I HISTORIĘ WIELU INNYCH.

ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT, TRZEBA WSTAĆ Z KANAPY.

WSTAŃCIE Z KANAPY I IDŹCIE ZMIENIAĆ ŚWIAT!

- PAPIEŻ FRANCISZEK –


„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ! NOWE TYSIĄCLECIE OTWIERA SIĘ NICZYM ROZLEGŁY OCEAN,

NA KTÓRY MAMY WYPŁYNĄĆ (...)”

"NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II –


 


"FIRMA Z MISJĄ"


ZAPRASZAMY SERDECZNIE

WSZYSTKIE FIRMY DO WSPÓLNEJ REALIZACJI CELÓW I MISJI

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”


1.

"EWANGELIA NASZ BIZNES PLAN"


2.

-CSR-

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZA ICH WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO

(ang. Corporate Social Responsibility)


3.

-PAYROLL-

PAYROLL to łatwy i bardzo skuteczny sposób na bezpośrednie zaangażowanie firmy i jej pracowników w działania na rzecz Podopiecznych FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” – najuboższych, najbardziej potrzebujących ludzi w krajach misyjnych na obszarze całego świata, w szczególności dzieci cierpiących głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.

PAYROLL to najpopularniejsza na świecie forma wspierania organizacji dobroczynnych non-profit oraz metoda zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie działalności charytatywnej. Polega na dobrowolnej deklaracji dowolnej, niewielkiej kwoty np. „końcówki wynagrodzenia” na rzecz Fundacji, aby wesprzeć finansowo realizację jej celów statutowych. Pracownik może w każdej chwili zmienić wysokość wsparcia, a także zrezygnować z udziału w programie. 

Dzięki programowi Firma promuje kulturę społecznej odpowiedzialności biznesu, jednocześnie budując swój pozytywny wizerunek na rynku. Pracownicy, którzy chcą regularnie pomagać najuboższym, najbardziej potrzebującym mają poczucie odpowiedzialności za los drugiego człowieka, bliźniego, czekającego z nadzieją na pomoc. Pomaganie daje im radość, poczucie spełnienia i nadaje sens życiu. Wiedzą, że pomagając najuboższym „MOGĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT” na lepszy. Dzięki programowi pracownicy nie muszą pamiętać o comiesięcznych wpłatach.

Raz w roku pracownicy firmy otrzymują z działu księgowości zaświadczenie o sumie przekazanych w minionym roku darowizn. Sumaryczną kwotę można odliczyć od dochodu, zmniejszając wysokość swojego podatku. 

Tego rodzaju forma wsparcia pozwala Fundacji zaplanować wsparcie finansowe dla Misjonarzy na realizację poszczególnych celów w rozpoczętych projektach misyjnych, aby pomóc najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na całym świecie.

Serdecznie zapraszamy :-)

RAZEM MOŻEMY SKUTECZNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY SPOŁECZNE,

W SZCZEGÓLNOŚCI CAŁKOWICIE WYELIMINOWAĆ

ZJAWISKO GŁODU I UBÓSTWA

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

ORAZ

ZAPEWNIĆ KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI

GODNE ŻYCIE!


„Wszelkimi siłami walczcie z nędzą i głodem”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -
  

"JEZUS WZYWA CIĘ, BYŚ ZOSTAWIŁ SWÓJ ŚLAD W ŻYCIU,

ŚLAD, KTÓRY NAZNACZYŁBY TWOJĄ HISTORIĘ I HISTORIĘ WIELU INNYCH.

ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT, TRZEBA WSTAĆ Z KANAPY.

WSTAŃCIE Z KANAPY I IDŹCIE ZMIENIAĆ ŚWIAT!"

- PAPIEŻ FRANCISZEK –


„ *Z kanapy czas już wstać, założyć wygodne buty, potrzeba naszych rąk, by wznosić miłości mosty.

RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT !

zostawić po sobie nowy kształt, zanieśmy miłość, gdzie jej brak,

BÓG WZYWA DZISIAJ NAS !

*Fragment piosenki: "ŚLAD" - Łukasz Buksa OFM + Ks.Jakub Bartczak + Promyczki Dobra.

prev next- PODZIĘKOWANIA -

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY BOGU! 

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM, UCZNIOM I ICH RODZICOM, MŁODZIEŻY, DYREKCJOM SZKÓŁ I UCZELNI, KSIĘŻOM I PARAFIANOM, INSTYTUCJOM, FIRMOM A TAKŻE INDYWIDUALNYM STAŁYM DARCZYŃCOM.

To dzięki dobroci i wrażliwości Waszych serc, chęci niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi, na twarzach osób najuboższych, najbardziej potrzebujących, w szczególności dzieci, może zagościć uśmiech, w Ich sercach może zagościć radość i szczęście oraz nadzieja na „lepsze jutro”, nadzieja na godne życie!

W Ich imieniu serdecznie dziękujemy Wam wszystkim, dzięki którym możemy wspólnie razem tworzyć WSPANIAŁE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA.

Idźmy razem głosić EWANGELIĘ niosąc DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.

 

Tylko wszyscy razem z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT” na lepszy!

Świat pełen POKOJU,

Świat pełen DOBRA,

Świat pełen MIŁOŚCI,

Świat pełen MIŁOSIERDZIA,

Świat bez głodu i ubóstwa, cierpienia niewinnych i bezbronnych,

Świat bez wojen, prześladowania i terroryzmu.

TYLKO BÓG MOŻE UCZYNIĆ RZECZY, KTÓRE PO LUDZKU WYDAJĄ SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE

 

<<U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe>>
- JEZUS -

<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)