DAR MIŁOSIERDZIA NA 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II + NA KOLEJNE 100 LAT ...
DAR
MIŁOSIERDZIA NA 100+ ...
PODARUJ KROPLĘ NADZIEI

 
 

„Papież Jan Paweł II o Miłosiernej Miłości Bożej”. Źródło: YouTube.


Amedeo Minghi - Un uomo venuto da lontano (Videoclip Ufficiale). Źródło: YouTube.HYMN NA BEATYFIKACJĘ PAPIEŻA. CZŁOWIEK, KTÓRY PRZYBYŁ Z DALEKA. Źródło: YouTube.


 

„JAN PAWEŁ II – APOSTOŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

W 2002 roku Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu.

Jan Paweł II - Papież Miłosierdzia. Źródło: YouTube.Jan Paweł II – był człowiekiem wielkiej modlitwy i pokory.

Był człowiekiem miłosierdzia.

Był człowiekiem bliskości i sprawiedliwości.

Kochał każdego człowieka.

Miał wielkie i wrażliwe serce.

Był otwarty na drugiego człowieka.

Każdego człowieka traktował z jednakową godnością.

Każdy człowiek był dla Niego ważny.

Zawsze był blisko swojego ludu – był blisko i wielkich i małych.

Z wielką uwagą i skupieniem poświęcał swój czas każdemu człowiekowi, z którym się spotykał i za każdego modlił się.

Był wielkim i prawdziwym Pasterzem swojego ludu.

Cała posługa Papieża Jana Pawła II była służbą na rzecz "prawdy o Bogu, człowieka i pokoju na świecie" – podkreślił Papież Benedykt XVI podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Coeli 30.03.2008r.


Jan Paweł II  przez cały czas swego 26-letniego pontyfikatu nie przestawał wołać, upominać się o pokój, o poszanowanie godności każdej osoby ludzkiej, szczególnie tej słabszej, chorej, cierpiącej, najuboższej, najbardziej potrzebującej, żyjącej na marginesie oraz o prawa człowieka i narodów.

Zachęcał wierzących w Chrystusa, by w konkretny sposób i w każdym środowisku dawali wyraz „miłości preferencyjnej ubogich”.

Był niedoścignionym wzorem prawdziwej troski o człowieka.

Był prawdziwym prorokiem pokoju, sprawiedliwości, wybaczania, solidarności i pojednania. 

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat, zmienił Polskę, zmienił Kościół. Jan Paweł II pozostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo, które mamy obowiązek wciąż na nowo podejmować oraz przekazywać kolejnym, młodym pokoleniom. Dziedzictwo Jana Pawła II trzeba odczytywać od pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, podczas, której Jan Paweł II wołał:

„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”
- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

- właśnie tej naszej Ziemi, do ostatniego przesłania Jana Pawła II na polskiej ziemi w roku 2002, które było swoistym podsumowaniem, a zarazem duchowym testamentem Jana Pawła II, który nam pozostawił, poprzez odwołanie się do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA: 

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia.
Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. (…)”
- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


 

HYMN NA 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II - „NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT”

„Nie zastąpi Ciebie nikt” - Moś, Osińska, Rubiś, Cugowski, Piekarczyk, Ziółko [Lipko, Dutkiewicz]. Źródło: YouTube.

DAR MIŁOSIERDZIA NA 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II + NA KOLEJNE 100 LAT ...

DAR MIŁOSIERDZIA NA 100+ ...
PODARUJ KROPLĘ NADZIEI


DAR POMOCY NAJUBOŻSZYM, NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM LUDZIOM 

W KRAJACH MISYJNYCH NA OBSZARZE CAŁEGO ŚWIATA

CEL: 
- zwalczanie głodu i ubóstwa;

- ochrona zdrowia (m.in. pomoc w walce z COVID-19);

- rozwój edukacji i oświaty;

- rozwój ewangelizacji w duchu Kościoła Rzymskokatolickiego;

- przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych na obszarze całego świata, w szczególności na terenie kontynentu Afryki.


POMOC najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - w szczególności na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.


ZEBRANE DAROWIZNY FUNDACJA PRZEKAZUJE WYBRANYM PLACÓWKOM MISYJNYM NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE W DANYM CZASIE I MIEJSCU POTRZEBUJĄ POMOCY NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CELÓW W ROZPOCZĘTYCH PROJEKTACH MISYJNYCH, ABY POMÓC NAJUBOŻSZYM, NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM LUDZIOM W KRAJACH MISYJNYCH NA CAŁYM ŚWIECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERENIE KONTYNENTU AFRYKI.

Projekt rozpoczęliśmy oficjalnie 18 maja 2020r. w 100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

pragniemy kontynuować przez kolejne „100 lat +…” (jeżeli BÓG pozwoli).


Pragniemy, aby każde kolejne ROCZNICE URODZIN JANA PAWŁA II przybliżały nas do finału, jakim pragniemy, aby był całkowity zanik zjawiska głodu i ubóstwa w świecie oraz żeby to zjawisko pozostało już tylko przykrym wspomnieniem.
NIECH BÓG NAS PROWADZI!

Tylko wszyscy razem z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT” na lepszy!

"ZMIENIAJMY ŚWIAT" Z JEZUSEM!

TYLKO BÓG MOŻE UCZYNIĆ RZECZY, KTÓRE PO LUDZKU WYDAJĄ SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE

<<U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe>>
- JEZUS –
 

<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)
„Nie budujcie mi pomników. Zróbcie coś dobrego dla ludzi”.

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


„BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA!

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

„CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -Każdy człowiek jest umiłowanym dzieckiem Boga.

Każdy człowiek ma prawo do życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Każdy człowiek, niezależnie od jego pochodzenia, narodowości, rasy i koloru skóry, wyznawanej religii i światopoglądu, wykształcenia i wykonywanej pracy, zdolności intelektualnych i fizycznych - ma prawo do godnego życia.


"Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia: człowiek nie może nim rozporządzać."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II –

(Evangelium Vitae)

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać — oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go — jako swój żywy obraz — do udziału w Jego panowaniu nad światem”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

(Evangelium vitae)
CODZIENNA MODLITWA ZA NASZYCH DARCZYŃCÓW

Modlimy się każdego dnia w „GODZINIE MIŁOSIERDZIA” o potrzebne łaski dla wszystkich naszych Darczyńców oraz we wszystkich intencjach (ale zgodnych z WOLĄ BOŻĄ), złożonych w „KSIĘDZE INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA”.

Jan Paweł II i... śpiew. "Barka" pod oknem papieskim. Źródło: YouTube.
"BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA!"

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. 

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732). 

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Boże Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Swoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka,
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

(Fragment Homilii wygłoszonej 17 sierpnia 2002 r. podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach).Maryjo, Niepokalana Dziewico,

Niewiasto cierpienia i nadziei,

bądź łaskawa dla każdego cierpiącego człowieka,

wyjednaj każdemu pełnię życia.

Zwróć swe matczyne spojrzenie

zwłaszcza na tych, którzy w Afryce

szczególnie potrzebują pomocy,

bo dotknięci są AIDS lub inną śmiertelną chorobą.

Spójrz na matki opłakujące swe dzieci;

spójrz na dziadków,

pozbawionych wystarczających środków,

by utrzymać wnuki, które zostały sierotami.

Przygarnij wszystkich do swego matczynego Serca.

Królowo Afryki i całego świata,

Najświętsza Maryjo Panno, módl się za nami!

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -"Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia: człowiek nie może nim rozporządzać."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II –

(Evangelium Vitae)„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać — oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go — jako swój żywy obraz — do udziału w Jego panowaniu nad światem”

W czasach, ”gdy „kultura śmierci” chce zdominować „kulturę życia”, zadaniem wiernych jest posługa miłości, która nakazuje troszczyć się o bliźniego, jako o osobę, którą Bóg powierzył naszej odpowiedzialności”.  

„Jest to naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem miłości, nieść pomoc na miarę naszych sił tym, którzy jej oczekują. Mówi Chrystus: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). «Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili» (Mt 25, 45). Potrzeba więc naszego chrześcijańskiego dzieła, naszej miłości, aby Chrystus obecny w braciach nie cierpiał niedostatku”. 

„(…) ubóstwo, zwłaszcza, gdy przeradza się w nędzę, staje się zagrożeniem dla pokoju. Miliony dzieci, kobiet i mężczyzn cierpią codziennie głód, pozbawione pewności jutra i zepchnięte na margines społeczny. Sytuacje te głęboko uwłaczają ludzkiej godności i przyczyniają się do powstawania napięć społecznych".

"(…) rosnąca przepaść między bogatymi a biednymi podważa walkę z ubóstwem, niszcząc nasze gospodarki i napędzając powszechny gniew na całym świecie”. 

„(…) świata sprawiedliwości i pokoju nie można zbudować tylko słowami, ani też nie mogą dokonać tego siły zewnętrzne: trzeba go pragnąć, trzeba, by był on wynikiem wkładu wnoszonego przez wszystkich ludzi”.

„Nie będziemy mogli żyć w pokoju ani nasze serca nie zaznają pokoju, dopóki godność wszystkich ludzi nie będzie szanowana. Solidarność z wszystkimi ludźmi jest naszą powinnością. Pokój nie zapanuje, jeżeli my wszyscy — a zwłaszcza wy, dyplomaci — nie podejmiemy starań o to, by każdy człowiek na ziemi był szanowany. Tylko pokój pozwala żywić nadzieję na przyszłość. Dlatego też wasza misja ma służyć tworzeniu braterskich relacji między poszczególnymi ludźmi i całymi narodami”.

„Głód i niedożywienie, spotęgowane rosnącą nędzą, są poważnym zagrożeniem dla pokojowego współistnienia ludów i narodów”. 

„Świat nie może pozostać głuchy na błagania ludzi, którzy proszą o jedzenie potrzebne do przeżycia!” 

„(…) potrzebna jest dziś nowa <<wyobraźnia miłosierdzia>>, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie był odczuwany, jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” 

 „Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim”. 

„Wszelkimi siłami walczcie z nędzą i głodem”

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.”

„Nie lękajcie się iść pod prąd!”

„Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje Was!”

”Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!"

„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!" 

"Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością." 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.

Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością." 

"Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki." 

„Szukałem was, młodzi – a w was szukałem nadziei na lepsze jutro, lepszy świat. Bez wojen i nienawiści”.

  „WSPÓLNIE BUDUJMY LEPSZY ŚWIAT”

„Jeżeli człowiek... idzie razem z Bogiem, potrafi zmienić świat. Powtarzam wam dzisiaj: aby uczynić świat lepszym, starajcie się przede wszystkim zmienić samych siebie poprzez częste przystępowanie do sakramentu pokuty i ścisłe utożsamianie się z Chrystusem w Eucharystii”. 

"PRZEMIENIAJCIE ŚWIAT ZGODNIE Z PLANEM BOŻYM"

„UMOCNIENI PRAWDĄ, BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -
„Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest niechcianym, porzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby…”
- MATKA TERESA Z KALKUTY -„Aby naśladować Jezusa, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą iść po drogach, o jakich wam się nigdy nie śniło, ani nawet, o jakich nie myśleliście, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując 'szaleństwo' naszego Boga, który uczy nas spotkania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest samotny.”

- PAPIEŻ FRANCISZEK -
JEZUS WZYWA CIĘ, BYŚ ZOSTAWIŁ SWÓJ ŚLAD W ŻYCIU,

ŚLAD, KTÓRY NAZNACZYŁBY TWOJĄ HISTORIĘ I HISTORIĘ WIELU INNYCH.

ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT, TRZEBA WSTAĆ Z KANAPY.

WSTAŃCIE Z KANAPY I IDŹCIE ZMIENIAĆ ŚWIAT!

- PAPIEŻ FRANCISZEK –„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ! NOWE TYSIĄCLECIE OTWIERA SIĘ NICZYM ROZLEGŁY OCEAN,

NA KTÓRY MAMY WYPŁYNĄĆ (...)”

"NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II –