- MIŁOSIERDZIE BOŻE -
- DIVINE MERCY -

„Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia.”

- PAN JEZUS do Świętej Siostry Faustyny –

(Dz. 83)

Before I come as the just Judge, I shall come first as the King of mercy.”

- LORD JESUS ​​to Saint Sister Faustina -

(Diary 83)"Miłosierną miłość Boga do człowieka poznajemy tylko dzięki Objawieniu. To Bóg sam od pierwszych kart Pisma Świętego opowiada o swoim miłosierdziu. W naszych czasach tę prawdę przypomina orędzie przekazane przez św. Siostrę Faustynę i nauczanie papieża Jana Pawła II".

źródło: www.faustyna.pl

"We learn to know the merciful love of God towards every man only thanks to Revelation. It is God Himself who tells us about His mercy from the first words of Holy Scripture. In our times, we are reminded of this truth through the Message transmitted by St. Faustina and the teaching of Pope John Paul II".

source: www.faustyna.pl


 
 
 
 
 
 
 


źródło: www.faustyna.pl

source: www.faustyna.pl