- WSPÓŁPRACA SZKOŁY / FIRMY -"SZKOŁA Z MISJĄ"

(Szkoły Podstawowe, Ponadpodstawowe, Wyższe)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW, MŁODZIEŻ, STUDENTÓW, GRONO PEDAGOGICZNE DO WSPÓLNEJ REALIZACJI CELÓW I MISJI

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

„Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje Was!”

”Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!"

„Nie lękajcie się, Bóg jest miłością.”
”Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.”

„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!"

"Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością."

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."
"Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka."
"Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga."

"Dłonie są krajobrazem serca."

"Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach."

"Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne.... Tylko dziś jest Twoje."
"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro."

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością."

"Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei."
"Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki."

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.”

„Nie lękajcie się iść pod prąd!”

„Idźmy naprzód z nadzieją!

Nowe tysiąclecie otwiera się niczym rozległy ocean, na który mamy wypłynąć (...)”.

"Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!."

"Bądźcie świadkami miłosierdzia!"

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


„Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.

Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń…”.

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

 

„Światu (…) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię, jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław, czy Maksymilian Maria Kolbe (…), którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą”.

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych, na chwałę imienia Bożego! (Tertio millennio adveniente.)

Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości!

Nie lękajcie się być świętymi!

Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -PRZEKAZUJEMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY:

Nauczanie, słowa i prośby naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA, zapisane na kartach EWANGELII, oraz na kartach "DZIENNICZKA" Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.

Słowa i prośby zawarte w Orędziach MATKI BOŻEJ podczas JEJ Objawień na całym świecie;

Nauczanie, słowa i prośby naszego Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II (obecnie naszego Wielkiego Świętego);

Nauczanie, słowa i prośby Papieża Benedykta XVI;

Nauczanie, słowa i prośby Papieża Franciszka,

aby młode pokolenia przekazywały je kolejnym, przyszłym pokoleniom oraz z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „ZMIENIAŁY ŚWIAT” na lepszy - 

"ZMIENIAŁY ŚWIAT" Z JEZUSEM!"SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II"

NIE TYLKO PAMIĘTAJMY I WSPOMINAJMY, ALE NA NOWO PODEJMUJMY i PRZEKAZUJMY DZIEDZICTWO i PRZESŁANIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II PRZYSZŁYM, MŁODYM POKOLENIOM!

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat, zmienił Polskę, zmienił Kościół. Jan Paweł II pozostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo, które mamy obowiązek wciąż na nowo podejmować oraz przekazywać kolejnym, młodym pokoleniom!PRZEDSTAWIAMY TEMATY

DAR MIŁOSIERDZIA NA 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II + NA KOLEJNE 100 LAT ...
DAR MIŁOSIERDZIA NA 100+ ...

"PODARUJ KROPLĘ NADZIEI"

"WIGILIA OTWARTYCH SERC DLA JEZUSA I BLIŹNIEGO"

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

"MŁODA PARA MISJOM – PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ"

WSPÓLNOTA PARAFIALNA Z MISJĄPRZEDSTAWIAMY ZDJĘCIA I FILMY,

które otrzymujemy od Misjonarzy z całego świata, aby uświadomić obecnemu i przyszłemu pokoleniu młodych ludzi zjawisko oraz skalę głodu i ubóstwa na świecie oraz w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się, aby to zjawisko całkowicie wyeliminować i zapewnić każdemu człowiekowi godne życie. Prezentacje multimedialne ukazują głód i ubóstwo - brak chleba i czystej wody do picia w różnych krajach na całym świecie, brak możliwości ewangelizacji i edukacji, codzienne życie ludzi w krajach dotkniętych wojną, terroryzmem i skutkami klęsk żywiołowych, codzienność bez możliwości godnego życia.WSPÓLNIE OGLĄDAMY FILMY RELIGIJNE,

które wywierają pozytywny wpływ na dzieci i młodzież. Razem z bohaterami filmów uczymy się wspólnie wybierać dobre drogi w naszym życiu, szczególnie w dzisiejszych, trudnych czasach.


WOLONTARIAT

Angażując się w działalność wolontariatu i akcje charytatywne młodzież czuje się potrzebna, uczy się patrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Uczy się otwartości na drugiego człowieka i problemy dzisiejszego świata. Uczy się poznawać świat i w tym świecie się odnaleźć, być aktywnym członkiem społeczeństwa i działania na rzecz innych. Uczy się skutecznej komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, współpracy, planowania, zarządzania czasem, inicjatywy, przedsiębiorczości i empatii, której tak bardzo brakuje w dzisiejszym świecie młodych.

To bardzo ważne, aby w dzisiejszych trudnych i niespokojnych czasach, w świecie konsumpcyjnym, zaszczepić w umysłach i sercach młodych pokoleń cenne wartości, wrażliwość i chęć niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi w szczególności z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi, cierpiącymi głód i ubóstwo, dotkniętych cierpieniem, wojną, prześladowaniem, terroryzmem i skutkami klęsk żywiołowych. 

Wolontariat to świetna szkoła odpowiedzialności za drugiego człowieka, jest skuteczną formą edukacji społecznej i obywatelskiej. Młodzi uczą się wspólnego rozwiązywania problemów w różnych środowiskach, zaangażowania, solidarności międzyludzkiej, wspólnego dbania o środowisko naturalne.

Wolontariat doskonale łączy zdobywaną w szkole wiedzę z realnym życiem w przestrzeni publicznej poza budynkiem szkoły.
To świetna nauka nie tylko dla uczniów – młodego pokolenia, ale również dla grona pedagogicznego.
 

Wolontariat to również idealne miejsce na rozwijanie zainteresowań i pasji, zdobywania pierwszych doświadczeń w przygotowaniu do przyszłego, wymarzonego zawodu, jest doskonałym miejscem rozwoju, samorealizacji i spełnienia.  

 

"JEZUS WZYWA CIĘ, BYŚ ZOSTAWIŁ SWÓJ ŚLAD W ŻYCIU,

ŚLAD, KTÓRY NAZNACZYŁBY TWOJĄ HISTORIĘ I HISTORIĘ WIELU INNYCH.

ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT, TRZEBA WSTAĆ Z KANAPY.

WSTAŃCIE Z KANAPY I IDŹCIE ZMIENIAĆ ŚWIAT!"

- PAPIEŻ FRANCISZEK –


„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ! NOWE TYSIĄCLECIE OTWIERA SIĘ NICZYM ROZLEGŁY OCEAN,

NA KTÓRY MAMY WYPŁYNĄĆ (...)”

"NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II –


 


"FIRMA Z MISJĄ"


ZAPRASZAMY SERDECZNIE

WSZYSTKIE FIRMY DO WSPÓLNEJ REALIZACJI CELÓW I MISJI

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”


1.

"EWANGELIA NASZ BIZNES PLAN"


2.

-CSR-

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZA ICH WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO

(ang. Corporate Social Responsibility)


3.

-PAYROLL-

PAYROLL to łatwy i bardzo skuteczny sposób na bezpośrednie zaangażowanie firmy i jej pracowników w działania na rzecz Podopiecznych FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” – najuboższych, najbardziej potrzebujących ludzi w krajach misyjnych na obszarze całego świata, w szczególności dzieci cierpiących głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.

PAYROLL to najpopularniejsza na świecie forma wspierania organizacji dobroczynnych non-profit oraz metoda zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie działalności charytatywnej. Polega na dobrowolnej deklaracji dowolnej, niewielkiej kwoty np. „końcówki wynagrodzenia” na rzecz Fundacji, aby wesprzeć finansowo realizację jej celów statutowych. Pracownik może w każdej chwili zmienić wysokość wsparcia, a także zrezygnować z udziału w programie. 

Dzięki programowi Firma promuje kulturę społecznej odpowiedzialności biznesu, jednocześnie budując swój pozytywny wizerunek na rynku. Pracownicy, którzy chcą regularnie pomagać najuboższym, najbardziej potrzebującym mają poczucie odpowiedzialności za los drugiego człowieka, bliźniego, czekającego z nadzieją na pomoc. Pomaganie daje im radość, poczucie spełnienia i nadaje sens życiu. Wiedzą, że pomagając najuboższym „MOGĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT” na lepszy. Dzięki programowi pracownicy nie muszą pamiętać o comiesięcznych wpłatach.

Raz w roku pracownicy firmy otrzymują z działu księgowości zaświadczenie o sumie przekazanych w minionym roku darowizn. Sumaryczną kwotę można odliczyć od dochodu, zmniejszając wysokość swojego podatku. 

Tego rodzaju forma wsparcia pozwala Fundacji zaplanować wsparcie finansowe dla Misjonarzy na realizację poszczególnych celów w rozpoczętych projektach misyjnych, aby pomóc najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na całym świecie.

Serdecznie zapraszamy :-)

RAZEM MOŻEMY SKUTECZNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY SPOŁECZNE,

W SZCZEGÓLNOŚCI CAŁKOWICIE WYELIMINOWAĆ

ZJAWISKO GŁODU I UBÓSTWA

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

ORAZ

ZAPEWNIĆ KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI

GODNE ŻYCIE!


„Wszelkimi siłami walczcie z nędzą i głodem”

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -
  

"JEZUS WZYWA CIĘ, BYŚ ZOSTAWIŁ SWÓJ ŚLAD W ŻYCIU,

ŚLAD, KTÓRY NAZNACZYŁBY TWOJĄ HISTORIĘ I HISTORIĘ WIELU INNYCH.

ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT, TRZEBA WSTAĆ Z KANAPY.

WSTAŃCIE Z KANAPY I IDŹCIE ZMIENIAĆ ŚWIAT!"

- PAPIEŻ FRANCISZEK –„ *Z kanapy czas już wstać, założyć wygodne buty, potrzeba naszych rąk, by wznosić miłości mosty.

RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT !

zostawić po sobie nowy kształt, zanieśmy miłość, gdzie jej brak,

BÓG WZYWA DZISIAJ NAS !

*Fragment piosenki: "ŚLAD" - Łukasz Buksa OFM + Ks.Jakub Bartczak + Promyczki Dobra.