POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES
FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.A. W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

1.B. Dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej: na wynajętym - zewnętrznym serwerze (jednego z największych dostawców usług internetowych w Polsce), na którym zbudowana jest strona internetowa FUNDACJI i na którym działa oraz w siedzibie FUNDACJI na jednym komputerze, na jednym zewnętrznym nośniku takim jak „Pendrive - Pamięć USB” oraz w jednym telefonie. Dane osobowe przechowujemy również w formie papierowej, które znajdują się w siedzibie FUNDACJI.
Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez FUNDACJĘ i podmioty współpracujące z FUNDACJĄ: poczty e-mail, formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej FUNDACJI.

1.C. Polityka Prywatności i wykorzystania plików COOKIES ma na celu poinformowanie osób odwiedzających stronę internetową FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o Nich podczas korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.fundacjasdmjp2.pl (zwanym dalej "SERWISEM"). Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z SERWISU jest "UŻYTKOWNIKIEM".

1.D. FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” szanuje prawo do prywatności wszystkich osób przekazujących FUNDACJI swoje dane osobowe. Dokładamy najwyższych starań, aby zapewnić UŻYTKOWNIKOM SERWISU ochronę Ich danych osobowych oraz prywatności zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej, jako „ROZPORZĄDZENIE”; Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwanej dalej "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zwanej dalej "Prawem telekomunikacyjnym".


2. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH.

2.A. Administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU jest FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” (zwana dalej „FUNDACJĄ”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa, numer KRS: 0000668010; NIP: 5223085869; REGON: 366769932.

2.B. Z FUNDACJĄ można skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu +48 512 336 160, jak również pisząc i wysyłając korespondencję pocztową na adres siedziby FUNDACJI: ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa, oraz kontakt drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: fundacja@fundacjasdmjp2.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w SERWISIE.

2.C. FUNDACJA nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


3. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

3.A. Przetwarzamy wyłącznie dane, które UŻYTKOWNIK pozostawia podczas korzystania z SERWISU internetowego FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”, znajdującym się pod adresem: www.fundacjasdmjp2.pl

3.B. SERWIS ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o URZYTKOWNIKACH do niezbędnego minimum. Dane zbierane są aktywnie (dane, które UŻYTKOWNIK podaje dobrowolnie) lub biernie (dane, które zapisywane są automatycznie przez serwer).

3.C. Podanie danych osobowych przez UŻYTKOWNIKÓW SERWISU jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Nimi. Każdy UŻYTKOWNIK korzystający z SERWISU ma możliwość kontaktu z FUNDACJĄ poprzez zamieszczony w SERWISIE internetowym adres korespondencyjny, adres e-mail, nr. telefonu kontaktowego lub formularz kontaktowy w celu przesłania zapytania, lub w celu kontaktu z FUNDACJĄ. Każdy kontakt UŻYTKOWNIKA z FUNDACJĄ za pośrednictwem w/w kanałów komunikacyjnych prowadzi do przekazania FUNDACJI danych osobowych UŻYTKOWNIKA (tj. imię, nazwisko, adres
e-mail, adres korespondencyjny, nr. telefonu itp.) Dane te są wykorzystywane w celu odpowiedzi na pytania UŻYTKOWNIKA oraz w celu kontaktu z Nim. FUNDACJA zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania tych danych.

3.D. FUNDACJA dla realizacji powyższych celów zbiera następujące dane:
- imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy);
- adres korespondencyjny;
- adres e-mail;
- numer telefonu.

3.E. Ponadto podczas korzystania z SERWISU zbierane automatycznie są takie dane UŻYTKOWNIKÓW, jak adres IP. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe oraz nie są udostępniane osobom trzecim. SERWIS zabezpieczony jest Certyfikatem SSL.

3.F. W przypadku niewyrażenia przez UŻYTKOWNIKÓW SERWISU zgody na przetwarzanie przez FUNDACJĘ Ich danych osobowych, nie będzie to miało żadnego wpływu na korzystanie z SERWISU, natomiast Administrator nie będzie mógł przekazywać UŻYTKOWNIKOM SERWISU wymienionymi kanałami komunikacyjnymi określonych informacji.

3.G. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU nie są przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

3.H. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU mogą być przekazane przez FUNDACJĘ takim kategoriom odbiorców, jak podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi FUNDACJA współpracuje, a które również są zobowiązane do ochrony danych osobowych. Są to:
- Podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe;
- Podmioty zajmujące się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie;
- Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
- Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi reklamowe (drukarnie) – dotyczy to tylko członków Zarządu i Rady FUNDACJI oraz członków Wolontariatu FUNDACJI.

3.I. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do realizacji celów (patrz punkt 3.C.), w których dane te będą zbierane i przetwarzane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.


4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU.

4.A. FUNDACJA zapewnia UŻYTKOWNIKOM SERWISU realizację uprawnień wynikających z ROZPORZĄDZENIA oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli otrzymania potwierdzenia od FUNDACJI czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez FUNDACJĘ oraz otrzymania potwierdzenia, w jaki sposób FUNDACJA przetwarza Twoje dane osobowe;
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe są nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne (celem ich uzupełnienia);
- prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania Twoich danych osobowych;
- prawo do cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, kiedy sposób, w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego ROZPORZĄDZENIA RODO.
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
W przypadku, kiedy zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również i nas. Zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli zdarzy się nam popełnić błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić.

4.B. W celu realizacji powyższych uprawnień UŻYTKOWNIK SERWISU powinien skontaktować się z FUNDACJĄ.

4.C. Administrator przypomina, że przed realizacją uprawnień UŻYTKOWNIKÓW SERWISU ma on prawo zidentyfikować danego UŻYTKOWNIKA SERWISU w celu upewniania się, że dany UŻYTKOWNIK jest tym, za kogo się podaje. Zidentyfikowanie danego UŻYTKOWNIKA SERWISU ma na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących danego UŻYTKOWNIKA SERWISU przez Administratora osobom do tego nieuprawnionym.


5. PLIKI COOKIES.

5.A. Nasz SERWIS internetowy (tak jak inne działające w internecie serwisy) wykorzystuje pliki COOKIES (zwane też „CIASTECZKAMI”), (z ang. COOKIES – CIASTECZKA).
COOKIES to niewielkie pliki tekstowe, dane informatyczne wysyłane przez SERWIS internetowy (który odwiedza UŻYTKOWNIK) i zapisywane na urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA (np. komputerze czy smartfonie), z którego korzysta UŻYTKOWNIK podczas przeglądania SERWISU.
Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia UŻYTKOWNIKA i wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji.
Pliki COOKIES zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu UŻYTKOWNIKA oraz własny unikatowy identyfikator.

Pliki COOKIES sprawiają, że UŻYTKOWNIK wygodniej korzysta z odwiedzonego już wcześniej SERWISU, jeśli wciąż przegląda go na tym samym urządzeniu i przy użyciu tej samej przeglądarki.
To dlatego, że ustawienia preferencji przeglądania UŻYTKOWNIKA są już zapamiętane i nie musi definiować ich na nowo.

5.B. W naszym SERWISIE nie wykorzystujemy plików COOKIES gromadzących informacje umożliwiające ustalenie tożsamości UŻYTKOWNIKA.

5.C. W SERWISIE stosujemy następujące rodzaje plików COOKIES:
COOKIES sesyjne (tymczasowe): charakteryzują się bardzo krótką żywotnością i przechowywane są na urządzeniu UŻYTKOWNIKA do czasu opuszczenia SERWISU lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Te COOKIES są obowiązkowe, aby SERWIS działał poprawnie.

W naszym SERWISIE zamieszczone się linki do innych, zewnętrznych serwisów internetowych (podmiotów zewnętrznych), (np. opoka.org.pl, nauczaniejp2.pl, papież.wiara.pl, faustyna.pl, YouTube, wateraid.org/uk/, inne…). Takie zewnętrzne serwisy internetowe działają niezależnie od SERWISU FUNDACJI i nie są w żaden sposób nadzorowane przez FUNDACJĘ.
COOKIES stosowane przez inne zewnętrzne serwisy podlegają ich własnej polityce prywatności.
Zewnętrzne serwisy internetowe posiadają własne pliki COOKIE – są to pliki COOKIE osób trzecich.
Aby obejrzeć zawartość treści podmiotów zewnętrznych, UŻYTKOWNIK musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików COOKIE, nad którą FUNDACJA nie ma kontroli. Jeżeli UŻYTKOWNIK nie obejrzy tego rodzaju treści, na Jego urządzeniu nie zainstalują się pliki COOKIE pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych.

5.D. UŻYTKOWNIK może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików COOKIES lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie UŻYTKOWNIKA. Właściwe informacje o obsłudze plików COOKIES oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki.

Blokada plików COOKIES przez UŻYTKOWNIKA nie spowoduje braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych w SERWISIE.


6. DANE OSOBOWE OSÓB KOMUNIKUJĄCYCH SIĘ Z FUNDACJĄ PRZEZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE.

6.A. Facebook przetwarza dane osobowe swoich użytkowników, jest administratorem tych danych i przetwarza je na podstawie swojego własnego regulaminu.
Kiedy wchodzisz na stronę naszej FUNDACJI oraz wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka (dokonujesz polubienia/obserwowania naszej strony, dokonujesz udostępnień, dodajesz komentarze, reagujesz na posty czy też wysyłasz wiadomości prywatne), wtedy administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka także nasza FUNDACJA: FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” (02-496 Warszawa, ul. Henryka I Brodatego 53/94 ; fundacja@fundacjasdmjp2.pl ).
6.B. Twoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane przez Ciebie w komentarzach czy w wiadomościach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na wiadomości i komentarze, a także w celu utrzymywania relacji z osobami, które wchodzą z nami w interakcje (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, komentarze, udostępnienia, wiadomości prywatne).
Twoich interakcji z nami na Facebooku nie łączymy z innymi informacjami np., tymi, które przekazujesz nam poprzez e-mail, chyba, że wynikną inne okoliczności (np. napiszesz do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podasz swój adres e-mail z prośbą o kontakt).

6.C. FUNDACJA nie przekazuje nikomu Twoich danych osobowych, natomiast do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp Facebook, jako administrator portalu. Kiedy dodajesz komentarze czy korzystasz z polubień Twoje imię i nazwisko, całą zawartość dodanego komentarza mogą także zobaczyć inni użytkownicy.
Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych odnajdziesz w naszej „Polityce prywatności” na stronie naszej FUNDACJI pod adresem: www.fundacjasdmjp2.pl

6.D. Jeśli chcesz, żeby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z „Polityką prywatności” naszej FUNDACJI (dane osób kontaktujących się z FUNDACJĄ poprzez e-mail, telefonicznie lub listownie), zachęcamy do kontaktowania się z FUNDACJĄ poprzez inne kanały komunikacji niż portal społecznościowy - Facebook.
W przypadku, kiedy kontaktujesz się z FUNDACJĄ na wskazany przez nas adres e-mail, telefon, czy adres do korespondencji, FUNDACJA ma pełną kontrolę na wszystkimi informacjami, które nam przesyłasz.


7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH.

7.A. FUNDACJA dokłada najwyższych starań w celu ochrony danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, oraz zapewnia, że zbierane przez FUNDACJĘ dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU są:
- przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7.B. FUNDACJA zapewnia, że wszelkie dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW, które zostały zebrane w ramach SERWISU, służą do realizacji celów FUNDACJI. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba, że:
- FUNDACJA uzyska wyraźną zgodę danego UŻYTKOWNIKA, którego one dotyczą;
- obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z przepisów prawa.

7.C. FUNDACJA stosuje wszelkie, możliwe środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU. FUNDACJA odpowiednio zabezpiecza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW SERWISU przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.D. Dane osobowe przekazywane z SERWISU na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Fundacja zabezpiecza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW, stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

7.E. W SERWISIE FUNDACJI zamieszczone są linki do innych stron internetowych (podmiotów zewnętrznych), (np. Facebook, YouTube, opoka.org.pl, nauczaniejp2.pl, papież.wiara.pl, faustyna.pl, wateraid.org/uk/, inne…). Takie zewnętrzne serwisy internetowe działają niezależnie od SERWISU FUNDACJI i nie są w żaden sposób nadzorowane przez FUNDACJĘ. Serwisy te mogą posiadać własne Polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi FUNDACJA zaleca się zapoznać.


8. CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKÓW NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO.

8.A. FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” nie prowadzi takich działań na danych osobowych pozostawionych przez UŻYTKOWNIKÓW SERWISU.


9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

9.A. FUNDACJA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższej Polityce prywatności i wykorzystania plików COOKIES w dowolnym czasie, które mogą wynikać ze zmiany obowiązujących przepisów prawa poprzez opublikowanie nowej treści Polityki prywatności i wykorzystania plików COOKIES w SERWISIE FUNDACJI.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.A. Korzystanie z SERWISU internetowego FUNDACJI oznacza akceptację przez UŻYTKOWNIKÓW SERWISU postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików COOKIES oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

10.B. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących stosowanej przez FUNDACJĘ Polityki prywatności i wykorzystania plików COOKIES, każdy UŻYTKOWNIK SERWISU może skontaktować się z FUNDACJĄ.